Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Plan digital

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Systemstöd för utbildnings- och tjänsteplanering

Plan Digital utgör ett stöd för rektor i arbetet med att leda, planera och strukturera arbetet utifrån elevens rätt till undervisning och utbildning.

Systemet ska också utgöra ett stöd för huvudmannens uppföljning att utbildningen har en hög följsamhet mot lagkraven och att resursfördelningen är ändamålsenlig och effektiv.

Genom användandet av Plan Digital möjliggörs dialog mellan rektor och skolchef, jämförelser inom verksamhetsområden och över tid för såväl verksamhetsområden som koncernen i stort.

Innehållsansvarig

Uppdaterad