Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Checklista för att förebygga smitta på enhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Redan när pandemin startade i mars 2020 skapades checklistor som en hjälp att identifiera och genomföra åtgärder för att förebygga att smitta sprids på enheten – från förskola till vuxenutbildning.

Denna nya checklista från 28 mars 2021 ska påminna rektorer och enhetschefer om nya åtgärder som tillkommit, och hjälpa dem att kontrollera att de åtgärder vi införde för ett år sedan fortfarande är implementerade i verksamheten. Sitter skyltar om avstånd och handtvätt uppe? Är de tillräckligt många? Kan vi nu, med ett års erfarenhet av pandemin, hitta nya åtgärder? Smittspridningen är fortfarande hög i många delar av landet – varje sak vi kan göra för att förebygga smitta är bra. Mycket bra görs, allt på listan nedan är heller inte relevant eller ens möjligt att genomföra överallt. Alla enheter ska dock gå igenom listan, gärna tillsammans med lokalt skyddsombud. Denna checklista gäller samtliga enheter i Sverige, alltså samtliga segment.

Har du frågor om checklistan eller om åtgärder får du gärna höra av dig till HR eller till Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se 0733 34 87 50, som är coronaansvarig för AcadeMedia.

HÄR kan du ladda ner nedanstående checklista

 

1. Inomhusmiljö – åtgärder för att minska trängsel
1.1 Finns alternativa lokaler att använda? Kan man vara ute under vissa lektioner? Förutsättningarna skiljer sig naturligtvis mycket åt mellan olika enheter och situationer – försök vara kreativ och tänka nytt! Idrott- och hälsa är ofta enkelt att förlägga utomhus, liksom fritidsverksamhet. Finns andra ämnen, eller moment, som kan genomföras ute?  
1.2 Försökt undvika aktiviteter som samlar personer från olika klasser eller arbetsgrupper. Kapprum, arbetsrum, personalrum och personalkök är känsliga ytor.  
1.3 Kan schemat göras om så att skolstarten, och avslutningen av dagen sprids ut? Kan raster läggas så att vi minskar antalet personer som har rast åt gången minskas?  
1.4 Går det att möblera med större avstånd i klassrum, matsal, arbetsrum, och övriga utrymmen?  
1.5 Försök undvika aktiviteter som innebär närkontakt mellan vuxna och elever och mellan elever (gäller inte nödvändig kontakt vid omsorgsbehov).  
1.6 Lämning och hämtning inom för- och grundskola ska om möjligt ske utomhus. De enheter där det inte är möjligt är i princip bara förskolor som ligger längs trafikerade gator med stadstrafik, alltså förskolor i flerfamiljshus eller andra byggnader som delas med andra. På förskolor/skolor med egen gård/skolgård ska lämning och hämtning ske utomhus.  
1.7 Gå igenom matsalen, tips och råd för hur du kan göra för att minska smittspridningen där finns här.  
1.8 Kontrollera att ventilationen fungerar som den ska. Vädra ofta om du har öppningsbara fönster.  

 

2. Hygienrutiner
2.1 Kontrollera flera gånger om dagen att det finns tvål och pappershanddukar på alla toaletter – och påminn alla om att tvätta händerna ofta och länge.  
2.2 Kontrollera att det finns handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten (till exempel i entréer och matsalar).  
2.3 Kontrollera att det finns anslag om hur man tvättar händerna på rätt sätt på alla toaletter.  
2.4 Finns den personliga skyddsutrustning som krävs för olika arbetsmoment? I den lokala riskbedömningen som ska göras av olika arbetsmoment står vilken utrustning som krävs.  

 

3. Städning
3.1 Se kontinuerligt/vid behov över städrutinerna och se till att alla lokaler städas ordentligt och tillräckligt ofta.  
3.2 Finns ytdesinfektion för de arbetsmoment som behöver sådan? I den lokala riskbedömningen som ska göras av olika arbetsmoment står när sådan behövs.  

 

4.  Information medarbetare 
4.1 Rektor säkerställer att skolan arbetar utifrån upparbetade rutiner och riktlinjer för att förebygga smittorisker. Läs mer på Medarbetarwebben – Riktlinjer och rekommendationer.  
4.2 Alla på enheten ska känna till riktlinjerna och rutinerna samt ta ett gemensamt ansvar för att rutinerna följs.  
4.3 Rektor/platschef ska regelbundet informera om vilka åtgärder som görs på enheten för att minska risken för smittspridning och se till att alla medarbetare känner till informationssidan på medarbetarwebben – Information coronavirus.  
4.4 Alla medarbetare måste känna till riskerna i arbetet och hur de skyddar sig. Rektor/platschef behöver ta upp diskussioner om detta löpande för att säkerställa att alla rutiner följs.  
4.5 Rektor/platschef genomför samtal med medarbetare utifrån deras behov. Individuella lösningar vid behov (som till exempel prioriteringar i arbetsuppgifter).  

 

5. Information till barn, elever, deltagare och vårdnadshavare
5.1 Alla elever/deltagare ska få information om, och påminnas om vad som görs på just deras enhet, och vad var och en kan göra själv för att minska risken för smittspridning. Tvätta händerna ofta och länge, håll avstånd så bra du kan, och stanna alltid hemma när du känner dig det minsta sjuk.  
5.2 Rektor ger tydlig information till medarbetare, elever och vårdnadshavare kring att stanna hemma om de har symptom samt vad som gäller vid sjukdom och familjekarantän.  
5.3 Kontrollera skyltning, skyltar/affischer, klistermärken i golvet och annat som påminner om de rutiner som finns för att förebygga smitta. Anslag om ”stanna hemma när du är sjuk”, ”tvätta händerna” och ”håll avstånd” kan utformas på många olika sätt och språk – här finns några exempel.  
5.4 Skapa rutiner för att tvätta händerna tillsammans med barnen (gäller förskola och lägre årskurser i grundskolan).  
5.5 Elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen ska fångas upp och få relevant stöd.  

 

6. Möten/leveranser
6.1 Möten med externa personer ska genomföras via telefon eller digitala kanaler. Leveranser lämnas om möjligt utanför entrén. Samma sak gäller sådant som ska hämtas.  
6.2 Vi följer våra interna riktlinjer för möten och event  

 

7. Risk för smittspridning
7.1 Rektor följer Checklista vid lokalt coronautbrott och skickar brev för smittspårning vid behov. Checklista vid lokalt coronautbrott respektive Brevmall vid smitta på enhet.  
7.2 Rektor har kontakt med sjukskrivna medarbetare. Uppmanar att kontakta Vårdguiden 1177 vid oro för Corona (info om provtagning).  

        

8. Riskbedömningar
8.1 Rektor och lokalt skyddsombud genomför lokala riskbedömningar i syfte att stärka det förebyggande arbetet. Här hittar du mallar för riskbedömning.  
8.2 Rektor och lokalt skyddsombud tar fram en riskbedömning per arbetsmoment som uppdateras kontinuerligt/vid behov. Alla risker har åtgärdats i form av tydliga rutiner/upplägg. Här hittar du mallar för riskbedömning.  
8.3 Vid behov/förändringar gör vi riskbedömningar tillsammans med regionala skyddsombud på en övergripande nivå och på enheten tillsammans med lokalt skyddsombud. Här hittar du mallar för riskbedömning.  
8.4 Vid behov/förändringar gör vi riskbedömningar tillsammans med regionala skyddsombud på en övergripande nivå och på enheten tillsammans med lokalt skyddsombud. Här hittar du mallar för riskbedömning.  
8.5 Rektor och lokalt skyddsombud följer systematiskt upp upplevelsen av/resultatet av genomförda åtgärder/rutiner (förslag var 14.e dag och vid behov)  

 

9. Riskgrupper
9.1 Rektor för löpande dialog mellan medarbetare och riskbedömer arbetet för att se vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas för att kunna utföra arbetet på plats. Anpassningarna måste bedömas utifrån medarbetarens behov och verksamhetens behov/ förutsättningar för anpassningar.  
9.2 Riskbedömning ska alltid göras vid graviditet. Läs mer i Rutin för skydd av gravida.  

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad