Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Checklista vid lokalt coronautbrott

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

DokumentägareAcadeMedias trygghetsdirektör
Upprättat2020-08-31
Riktar sig till: samtliga segment

Detta är en checklista med aktiviteter och åtgärder vid händelse av ett lokalt utbrott av Covid-19. Med utbrott på enhet menar vi en grupp elever/medarbetare med konstaterad smitta. Antalet kan variera beroende på enhetens storlek men bör omfatta fler än 10 personer. Vid minsta tvekan, kontakta Paula Hammerskog så tar vi gemensam kontakt med den regionala smittskyddsenheten. Vid ett lokalt utbrott är det viktigt att vara förberedd. Checklistan är en hjälp för rektor/skolledare/platschef (nedan kallad rektor).

 1. Informera ledning via närmaste chef (rektor > skolchef/verksamhetschef/UD > segmentschef)
 2. Informera trygghetsdirektör Paula Hammerskog
 3. Riskbedömning – Rektor tar skyndsamt fram en riskbedömning. Om skyddsombud finns ska denne delta. I riskbedömningen ska det anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. I bedömningen ska även arbetsmiljöaspekter, som oro hos medarbetarna, beaktas. Riskbedömningen ska även beakta de råd och uppmaningar som framgår av myndigheter och andra expertinstanser. Bedömningen av de allvarliga riskerna ska resultera i förslag till åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Uppdatera riskbedömningen löpande. Riskbedömningen ska sparas i ledningssystemet. Mall för riskbedömning finns HÄR.
 4. Smittspårning – Om sjukvården har bekräftat att någon på skolan har covid-19/corona, ska ni informera de som kan ha kommit i kontakt med personen om smittorisken. Det gäller både medarbetare och elever/deltagareInformationen ska ske skriftligt. Mall för hur mailet kan se ut på vanlig och lätt svenska finns HÄRDu informerar elevgruppen /vårdnadshavare och andra som personen i fråga har kommit i nära kontakt med. Är du osäker får du gärna kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör. Vi informerar aldrig vem som bär på smittan, däremot finns inget som hindrar att hen gör det själv om hen vill. Det ska dock ske efter det att du informerat om hur de som kan ha utsatts för smittorisk bör agera.
 5. Stänga enhet – Om en enhet ska stängas och undervisning övergå till fjärr- och distansundervisning sker det i dialog mellan rektor och dennes chef. För Vuxenutbildning involveras kunden i beslutet. Beslut om att helt stänga en enhet fattas ytterst av segmentschef tillsammans med AcadeMedias trygghetsdirektör. En rektor ska alltså inte på eget initiativ fatta beslut om att stänga en skola/enhet.
 6. Loggbok – Rektor upprättar loggbok och ansvarar för att den uppdateras löpande under processen. Loggbok ska sparas i ledningssystemet. Mall för loggbok finns HÄR. Loggbok för Pysslingen skolor finns HÄR. 
 7. Kommunikationsplan – Rektor upprättar en kommunikationsplan och ansvarar för att den uppdateras löpande under processen. Kontakta kommunikationsansvariga för hjälp (se kontaktuppgifter nedan). Kommunikationsplanen ska sparas i ledningssystemet.
 8. Åtgärder – Rektor ansvarar för genomförandet av de åtgärder som föreslagits i riskbedömningen och som framgår i loggbok.
 9. Öppning av enhet – Vid beslut om att öppna enheten på nytt ska loggbok och kommunikationsplan uppdateras. När enheten har återgått till ordinarie verksamhet ska detta markeras loggbok och ärendet är avslutat. 

Behöver du stöd/råd? 

Du som chef kommer att behöva göra bedömningar och anpassningar utefter din verksamhets unika förutsättningar. Om du behöver stöd eller rådgöra med någon så kan du alltid kontakta någon av följande: 

Paula Hammerskog, Trygghetsdirektör AcadeMedia, 0733-34 87 50 

Vuxenutbildning 

 • Henrika Holgén, HR-chef, 0761-25 62 10 
 • Helena Dahllöf, HR-partner Hermods, 0703-41 68 25 
 • Anna Garcia Karisaar, HR-partner övriga bolag, 0761-44 86 23 
 • Lisa Moll Börjesson, Kommunikationsansvarig, 0703-41 17 16 

Förskola:  

 • Isabella Gynne Västberg, HR-chef, 0761-13 54 22
 • Lisa Moll Börjesson, Kommunikationsansvarig, 0703-41 17 16 

Grundskola och Gymnasiet

 • Klas Aspegren, HR-chef, 070 839 30 04
 • Karin Widengren, HR-partner grundskola, 070-256 42 46
 • Jenny Wahlberg, Kommunikationsansvarig, 073 078 71 82

Innehållsansvarig

Uppdaterad