Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Information om borttagna riktlinjer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den 29:e september tas i princip alla rekommendationer med anledning av coronapandemin bort. En hel del begränsningar har lättats sedan i våras, från den 29:e september kommer smittspridningen att begränsas genom två viktiga saker – vaccination och gott omdöme. I det goda omdömet ligger bland annat att stanna hemma när man är sjuk. AcadeMedia rekommenderar också alla medarbetare som kan att vaccinera sig.

I princip samtliga riktlinjer och rekommendationer som AcadeMedia haft sedan mars 2020, tas därmed bort. Vi har kvar våra coronasidor på medarbetarwebben, men informationen kommer att vara betydligt mindre omfattande, samhället är nu på väg tillbaka till normalläge.

Vi behöver alla ha en hög beredskap för lokala utbrott och med kort varsel ställa in olika evenemang. Utgångspunkten är dock att vi ska kunna genomföra allt vi brukar göra under ett läsår.

Vi lever dock fortfarande i en pandemi och verksamheterna har även framöver ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer. Folkhälsomyndigheten säger att förebyggande åtgärder som inte har så stor påverkan på barns och ungdomars välbefinnande, eller på den pedagogiska verksamheten, kan vara kvar. Folkhälsomyndighetens förslag på förebyggande åtgärder finns här

Det går naturligtvis inte att skriva en riktlinje om Öppna hus eller föräldramöten när inga särskilda regler för sådana behövs. Vi har därför valt att i fråga-svar-form ge information om de vanligaste frågorna vi får om vår verksamhet. Hör gärna av dig om det finns fler frågor vi borde svara på här. Det gör du enklast till AcadeMedias coronaansvariga, Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se eller 073-33 48 750.

Svaren är baserade på Folkhälsomyndighetens information:

Vad gäller i skolan från 29 september: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/vad-galler-i-skolan-fran-29-september/ 

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

Från och med den 1 november 2021 gäller även uppdaterade rekommendationer om testning och om att stanna hemma när man är sjuk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/rekommendationer-till-allmanheten-om-att-stanna-hemma-vid-symtom-pa-luftvagsinfektion/ och https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/uppdaterade-rekommendationer-om-testning/

Vanliga frågor och svar i samband med att restriktionerna lättar

Gäller besöksförbudet för obehöriga fortfarande i våra lokaler? Kan vi ha föräldramöten och Öppet hus som vanligt?

Besöksförbudet upphör från den 29 september. Det betyder att vi kan ha föräldramöten i lokalerna utan särskilda anpassningar, samma sak gäller Öppet hus och Elev för en dag. Det innebär dock inte att man måste göra som man alltid har gjort. Överväg gärna att ha fler Öppna hus för sprida ut antalet besökare på fler tillfällen, kanske kan man ha två föräldramöten där ett är digitalt och ett på plats. Påminn också i inbjudningar och på webbar att det är viktigt att stanna hemma vid symtom. Formuleringen ”får du symtom är du välkommen en annan gång, hör av dig till oss så ordnar vi det” eller varianter på den har använts under pandemin.

Det finns inga övergripande centrala riktlinjer för hur Öppna hus, Elev för en dag eller föräldramöten ska gå till, beslut om den här typen av evenemang ska fattas utifrån varje enhets förutsättningar.

Kan vi ha personalmöten som vanligt?

Ja, det kan vi. Samtidigt har vi lärt oss mycket under pandemin, vissa möten kan till och med bli mer effektiva digitalt.

Kan vi genomföra rektorsträffar och andra större möten utan begränsningar?

Ja, sådana möten kan genomföras normalt. Påminn dock under lång tid framåt att enbart symtomfria personer får vara på plats, har man symtom stannar man hemma.

Kan man hämta inomhus på förskola och fritids från nu?

Ja, från den 29 september kan man hämta inomhus. Eller utomhus, båda fungerar alltså utmärkt.

Kan vi använda göra utflykter som vanligt, och åka kollektivt till olika ställen? Samt planera skolresor?

Ja. Restriktionerna som gällt här försvinner den 29 september. Vi kan alltså göra utflykter i för- och grundskola, även skolresor går att genomföra i de årskurser man gör sådana. 

Om vi vill fortsätta ha vissa restriktioner för exempelvis besökare, kan vi ha det?

Den frågan bör alltid diskuteras med skolchef eller motsvarande. Vi har inget regelstöd för att begränsa exempelvis vårdnadshavares rätt att komma oanmäld till skolans lokaler varför viss försiktighet när det gäller begränsningar är viktig. En gradvis övergång till normalläge skapar troligen trygghet för alla.

Vad gäller för personer som har symtom, får de vara på plats? Vad gäller kring testning?

Nej, alla som har symtom som kan tyda på covid-19 ska stanna hemma. Alla från förskoleklass och uppåt rekommenderas att testa sig, och stanna hemma tills provsvaret kommit. Detta gäller även alla som är fullvaccinerade. Förskolebarn rekommenderas att stanna hemma om de är sjuka.

Alla som testas positivt ska stanna hemma i sju dygn efter att de fått symtom, de sista två dygnen ska vara symtomfria. Detta gäller oavsett om man tagit ett PCR-test eller ett antigentest (snabbtest).

Barn som inte testas ska stanna hemma tills de är friska, plus två symtomfria dygn. Har de varit hemma i sju dagar får de komma tillbaka även om de har lindriga symtom. Vuxna som inte testar sig ska vara hemma i sju dygn från symtomutbrott, även de kan komma tillbaka till jobbet/studier med  lindriga restsymtom.

Om testet är negativt, stanna hemma tills du är frisk.

Från och med 1 november gäller uppdaterade rekommendationer kring testning och att stanna hemma vid luftvägsinfektion. Förändringen handlar om att fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som haft covid-19 inom sex månader inte behöver testas vid luftvägssymtom och feber.

Testning fortsätter att gälla för personer som är ovaccinerade från förskoleklass och uppåt,  som inte haft covid-19 under de senaste 6 mån. Andra grupper som fortsatt kommer rekommenderas testning är personer som vet att de blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. I väntan på provsvar ska man stanna hemma. Personer som testar positivt för covid-19 ska stanna hemma minst sju dygn efter att de fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

De nya rekommendationerna innebär också att barn i förskoleåldern, de som nyligen haft covid-19 och fullvaccinerade personer kan återvända till arbete, skola och förskola om de har varit feberfria i minst ett dygn och känner sig friska. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår. I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Mer information om testning och om att stanna hemma finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vad gäller för dem som bor tillsammans med någon som har covid-19?

Regionerna ger råd om hur man ska göra om någon i hushållet får ett positivt testsvar, dessa råd ska följas. De som är fullvaccinerade och symtomfri behöver dock inte stanna hemma om någon i hushållet är smittad. Under tiden någon i hushållet väntar på provsvar kan barn och ungdomar gå på förskola och i skolan som vanligt.

Behöver vi inte alls tänka på risken för smitta längre?

Jo, det behöver vi. Folkhälsomyndigheten säger att anpassningar som inte har så stor påverkan på barns och ungdomars välbefinnande, eller på den pedagogiska verksamheten, kan vara kvar. Anpassningar som kan hjälpa till att hålla oss friska, och som inte påverkar särskilt mycket, är bra att behålla. Vad som behålls, och vad man släpper på, avgörs, av den som är ansvarig för verksamheten, alltså rektor i samarbete med skolchef.

Vi har fullt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar och det är viktigt att fortsätta vidta de åtgärder som behövs för minska risken för smitta. Vilka åtgärder det är på varje enskild arbetsplats beror precis som tidigare bland annat på vilken verksamhet som bedrivs, hur lokalerna ser ut och vilka som vistas i lokalerna. Ett nära samarbete med skyddsombud, elevskyddsombud och tät dialog med facket och elevorganisationerna rekommenderas samt riskbedömningar vid behov.

Gäller särskilda restriktioner för ovaccinerade?

De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Vid risk för smitta ska det alltid göras en riskbedömning. Om riskerna inte kan åtgärdas, ska HR kontaktas för rådgivning. Riskbedömning ska alltid göras om en individ i riskgrupp arbetar i samma arbetslag eller på annat sätt fysiskt nära en person som är ovaccinerad, i dessa lägen ska HR alltid kontaktas . 

AcadeMedias rekommendation är att alla medarbetare som kan ska vaccinera sig.  Vaccination skyddar både dig själv och andra. Vi erbjuder dig därför att vara ledig med lön för att vaccinera dig. Information om hur du bokar tid för vaccination hittar du på 1177 Vårdguiden.

Innehållsansvarig

Uppdaterad