Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Översikt av viktiga riktlinjer under pandemin

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från den 1 april tas den nationella rekommendationen om en kombination av fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan bort. Det betyder att både grundskolans och gymnasieskolans huvudmän kan fatta självständiga beslut om hur undervisningen bedrivs.  Närundervisning kommer även fortsatt att kunna kombineras med fjärr- och distansundervisning för att till exempel förhindra trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, i enlighet med det regelverk som gäller för skolan under pandemin. Det kommer också att vara möjligt regionerna att utfärda regionala rekommendationer om fjärr- eller distansundervisning om det krävs på grund av smittskyddsläget, vi följer normalt dessa regionala rekommendationer.

Vår riktlinje för NÄR fjärr- och distansundervisning får användas finns här.

Här hittar du en checklista som går igenom samtliga nya och gamla åtgärder och rutiner för att förebygga smitta. Den innehåller även en åtgärdslista för enheternas lokaler.

Nedan ser du utförlig information om våra åtgärder för att förebygga smitta.

 

Riskbedömning och uppdatering av lokala åtgärder
Rektor och lokalt skyddsombud ska utifrån den övergripande riskbedömningen på enheten komplettera med ytterligare åtgärder vid behov (exempelvis se över scheman, ventilation, utomhuslektioner, ommöblering, personlig skyddsutrustning cetera. De ska också regelbundet uppdatera riskbedömningar per arbetsmoment. Det är rektors ansvar att alla medarbetare är informerade om riskerna i de olika arbetsmomenten och rutinerna för att skydda sig mot riskerna. Här hittar du mallar för riskbedömning.

 

Hemarbete

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som kan arbeta hemifrån ska göra det. Vårt uppdrag har alltid prioritet och rekommendationen om hemarbete gäller inte om medarbetarens arbetsuppgifter kräver närvaro på arbetsplatsen. Det är chefen som avgör om uppdraget kan genomföras via hemarbete eller kräver närvaro på arbetsplatsen. Vissa uppgifter bör kunna utföras hemifrån. Exempel på sådana uppgifter skulle kunna vara att planera undervisningen, utvecklingssamtal med vårdnadshavare, föräldraråd och APT.


Klassrumsundervisning

Återgången till undervisning i klassrum kommer att ske stegvis vilket betyder att mindre grupper av elever tas in till en början, antalet elever och medarbetare i lokalerna ökas sedan successivt och bara när smittläget tillåter det. När vi utökar närundervisningen är det viktigt att vara mycket vaksam på smitta, och att reagera/agera snabbt när sådan upptäcks.  Distansundervisning för grupper/klasser kan användas som ett verktyg i detta läge.

 

Lokaler

En utförlig åtgärdslista för lokaler finns i ovanstående checklista. Punktlistan innehåller några övergripande och viktiga frågeställningar.

 • Lokaler och scheman ska anpassas så att det är möjligt att hålla fysisk distans till andra människor.
 • Många elever reser kollektivt till skolan. Platsbunden undervisning bör i möjligaste mån schemaläggas så att elever och medarbetare inte behöver åka i rusningstrafik.
 • Elever och medarbetare ska regelbundet informeras om att stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lindriga sådana. Detta kan till exempel göras genom skyltning och via lärplattform.
 • Sätt upp tydlig information om vikten av god handhygien.
 • Uppmuntra elever att vara ute på rasterna. Försök lägga schemat så att klasserna har rast vid olika tidpunkter.
 • Inga andra än elever och medarbetare har tillträde till lokalerna utom vid akuta situationer, samt underhåll/städning.

 

Interna möten

Externa möten

 • Möten med huvudmän, näringslivsråd och liknande ska ske på distans så långt det är möjligt.


Resor

 • Medarbetare som måste arbeta på arbetsplatsen räknas som en prioriterad målgrupp i kollektivtrafiken och får använda denna för att ta sig till och från jobbet. Undvik rusningstrafik om det är möjligt.
 • Vi avråder från resor mellan enheterna.
 • Om en längre resa är nödvändig ska den primärt göras med bil.
 • Om en medarbetare anser sig behöva hyra bil (eller åka taxi) för att genomföra ett nödvändigt möte, ska detta godkännas av närmaste chef innan resan genomförs.

Ledarskap

 • Boka upp kontinuerliga avstämningar, både individuella möten och för hela gruppen. Hellre ofta och korta (15 minuter), än sällan. Diskutera den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.
 • Boka in digitala ”fika” för teamet/orten/regionen någon/några gånger per vecka (om inte medarbetarna själva har ombesörjt det). De som kan, deltar.

Medarbetare inom riskgrupper

 • Ha en nära dialog med din medarbetare som kan befinna sig i riskgrupp eller har nära anhöriga som är riskgrupp. Riskbedömning ska alltid göras vid graviditet. Läs mer i Rutin för skydd av gravida.
 • Utifrån vårt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar behöver du som chef ta hänsyn till varje enskilt fall och lyssna in medicinsk expertis. Det är viktigt att du har en dialog med din medarbetare och gör anpassningar utifrån situationen. Be medarbetaren kontakta sin behandlande läkare/vårdinstans för bedömning och förhållningssätt om hen är osäker och vid behov få läkarintyg om att hen tillhör en riskgrupp som kan stanna hemma med ersättning från Försäkringskassan. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida. Du som rektor/chef kan inte göra den medicinska bedömningen utan du får göra anpassningar baserat på bedömning från vården.
 • För rätt till ersättning från Försäkringskassan krävs läkarintyg som visar hög risk för att bli allvarligt sjuk av covid-19. Dessutom krävs att det saknas möjlighet för medarbetaren att utföra sitt arbete i hemmet. Det krävs även att du som arbetsgivare inte har kunnat erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte har gått att anpassa situationen på arbetsplatsen, så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning.
 • Oro är inte grund för att anse sig vara i riskgrupp.
 • Kontakta din närmaste chef eller HR för att hitta den bäst fungerande lösningen för alla parter.

Behöver du stöd/råd?

Du som chef kommer att behöva göra bedömningar och anpassningar utefter din verksamhets unika förutsättningar. Om du behöver stöd eller rådgöra med någon så kan du alltid kontakta någon av följande:

 • Din närmsta chef
 • HR
 • Paula Hammerskog, AcadeMedias kommunikationsdirektör och coronaansvariga på 0733-34 87 50 eller hammerskog@academedia.se.

Innehållsansvarig

Uppdaterad