Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinje för skolstarten höstterminen 2021

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Krisledare
Skapad: 2021-06-18
Reviderad: 2021-07-27

Enligt Folkhälsomyndigheten och regeringen är huvudinriktningen för skolstarten 2021 att all undervisning ska bedrivas på plats i skolans lokaler. Vid skolstarten ökar risken för smittspridning eftersom klasser/grupper inte varit tillsammans på många veckor, nya elever kommer också in på skolan. Det är som alla vet vanligt att virussjukdomar sprids vid skolstart, corona är inget undantag.

Därför behöver vi vara särskilt försiktiga just vid skolstarten och ha hög beredskap för att agera om vi skulle få in smitta på någon enhet. Kraven på att vidta alla åtgärder man kan för att minska risken för smittspridning finns kvar, liksom möjligheterna att övergå till fjärr- och distansundervisning vid utbrott (förordning 2020:115 2§).

AcadeMedia har tillgång till snabbtester vid utbrott. Här kan du läsa om hur det ska organiseras.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera att de åtgärder man tidigare genomfört för att minska smittspridningen fortfarande fungerar. Här följer en lista på vad som gäller för samtliga AcadeMedias enheter.

 • Riskbedömningar ska göras för alla aktiviteter utanför den normala verksamheten, det kan till exempel handla om kick-offer, stora samlingar och utflykter. Ladda ner blankett.
 • Riskbedömningar ska också göras för ett antal andra situationer enligt rutin. Läs mer om riskbedömningar.
 • Undvik stora samlingar med flera klasser/grupper.
 • Använd större lokaler än du normalt skulle göra för alla typer av samlingar även med relativt få deltagare, så att deltagarna har möjlighet att hålla avstånd.
 • Var restriktiv med att samla hela arbetslag/arbetsgrupper direkt vid terminsstart i vanliga arbetsrum.
 • Var ute så mycket det går i början av terminen, ju fler elever/medarbetare som är ute, desto mindre är risken för smittspridning.
 • Vid utflykter/resor ska transporten ske på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Används bussar ska 50% av platserna vara tomma. Kollektiva färdmedel bör undvikas.
 • Övernattningar tillåts förutsatt att få personer sover i varje rum. Stora sovsalar får inte fyllas, inte heller trånga sovkabysser med flera sovplatser. Försiktighetsprincipen ska tillämpas. En rimlig riktlinje är att hälften så många som normalt skulle använda sovutrymmet kan göra det nu.
 • Kick-offer för medarbetare kan genomföras förutsatt att avstånd kan hållas i de lokaler man använder. Samma regler som för elever gäller för sovutrymmen.

Alla enheter har redan vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken för smittspridning i lokalerna. Dessa gäller fortfarande. Här följer en påminnelse om de viktigaste.

 • Enbart symtomfria personer får vistas i lokalerna. Undantag gäller för kända allergier efter att man testat att allergimedicin fungerar.
 • Skyltning om vikten av god handhygien, att hålla avstånd, och att bara symtomfria får vara på plats, ska finnas på samtliga enheter, vid entréer och andra ställen där det är relevant.
 • Ha rutiner för att kontrollera tillgång på tvål och handdukar på toaletter.
 • Tillhandahåll handdesinfektion på ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, som i matsal och vid entréer.
 • Gå (igen) igenom lokalerna för att se om det går att förhindra trängsel genom ommöblering eller andra åtgärder.
 • Följ de städrutiner som skapats.
 • Kontrollera att ventilationen fungerar korrekt.

Distansundervisning

Den förordning som gör det möjligt att bedriva fjärr- och distansundervisning i öppna skolor (2020:115) ändrades av regeringen den 8 juli, ändringen träder i kraft den 10 augusti. Från detta datum minskas möjligheterna till fjärr- och distansundervisning, sådan ska bara genomföras efter rekommendation av Folkhälsomyndigheten. På regeringens hemsida finns en kortfattad beskrivning av förändringarna.

,

Behöver du stöd/råd?

Du som chef kommer att behöva göra bedömningar och anpassningar utefter din verksamhets unika förutsättningar. Om du behöver stöd eller rådgöra med någon så kan du alltid kontakta någon av följande:

Läs mer

Innehållsansvarig

Uppdaterad