Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för att minska trängsel inom gymnasieskolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias trygghetsdirektör
Skapad: 2020-09-19
Berörda: Gymnasiet

Från 201123 utökades möjligheten till distansundervisning då inte bara trängsel i lokaltrafiken, utan också trängsel i skolans lokaler, utgör grund för beslut om distansundervisning. AcadeMedias gymnasieskolor finns i hela landet och har olika förutsättningar sinsemellan. Lokalerna ser olika ut, antalet elever skiljer sig åt och det är därför inte lämpligt att skapa ett strikt gemensamt åtgärdspaket för att minska trängsel och därmed risk för smitta. Vi har därför valt att skapa ett ramverk, inom vilket alla skolor måste hålla sig. Vissa delar av ramverket är skall-krav.

Vår grundhållning är att närundervisning (=undervisning i skolans lokaler) ger eleverna bäst förutsättningar att nå sina studiemål. Därför vill vi att eleverna ska vara i skolan i så stor utsträckning som möjligt. Medarbetare och elever på gymnasieskolan måste dock ges så goda möjligheter det går att skydda sig själva, och andra, från smitta varför vi ska använda alla de verktyg vi kan föra att minska riskerna.

De åtgärder som ska prövas före distansundervisning är:

 • Tillfälligt nyttja andra lokaler (många folkhögskolor, universitet och högskolor har stora delar av undervisningen på distans, kontakta gärna dem)
 • Schemaändringar
 • Ökade öppettider i matsalen för att minska antalet elever vid varje givet tillfälle
 • Informationsinsatser i form av golvmarkeringar, skyltning, muntliga påminnelser (skall-krav oavsett vad i övrigt man gör)

Dessa åtgärder kan kombineras för att öka effekten. För att vidta rätt åtgärder ska en riskbedömning göras. I den ska det framgå i vilka sammanhang och i vilka delar av verksamheten trängsel uppstår, samt vilka åtgärder som bäst kan minska riskerna. Vår bedömning är att den absoluta majoriteten av gymnasierna behöver använda även distansundervisning för att minska trängseln i lokalerna och därmed riskerna. Normen är max 50% undervisning på distans.

Följande skall-krav finns för distansundervisning:

 • För distansundervisning upp till 50% av elevernas tid fattas beslut av rektor i samråd med skolchef. För detta beslut krävs ingen smittspridning på skolan, åtgärden ska ses som förebyggande. Beslut ska utan dröjsmål loggas av skolchef.
 • För distansundervisning över 50% av elevernas tid fattas beslut av rektor i samråd med skolchef och trygghetsdirektör, beslutet ska utan dröjsmål loggas av skolchef. För beslut om distansundervisning på över 50% krävs särskilda skäl som exempelvis:
  • Smittspridning
  • Lokaler med särskilda förutsättningar
  • Svårigheter för elever/medarbetare att ta sig till/från skolan.
 • För distansundervisning på 100% då endast elever som behöver genomföra moment som inte kan genomföras på distans, samt en mindre elevgrupp, får vara på plats, fattas beslut av rektor i samråd med skolchef och trygghetsdirektör. Detta beslut ska föregås av samråd med regionens smittskyddsenhet och får enbart grundas på stor smittspridning på skolan.

Innehållsansvarig

Uppdaterad