Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för distansundervisning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör
Skapad: 2020-03-17
Reviderad: 2020-08-17

Gäller för grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning togs bort från den 15 juni och därefter återgick gymnasiet till undervisning i skolans lokaler. Återgången till närlärande inom vuxenutbildningen kommer att ske stegvis under hösten. Myndigheternas övergripande mål att hindra smittspridning kvarstår dock, varför AcadeMedia tagit fram särskilda riktlinjer för att göra det möjligt att bedriva närundervisning utan att öka risken för smittspridning. Läs mer på Riktlinjer inför hösten.

Riktlinjer för grundskolan är oförändrade och står sist i detta dokument.

Den 16 juli beslöt regeringen om en förordningsändring som gör det möjligt för gymnasierna att delvis bedriva fjärr- och distansundervisning, trots att skolan är öppen. Detta beror på att målet att förhindra smittspridning har högst prioritet. Om närundervisningen riskerar att öka smittspridning får skolan därför besluta om att hålla vissa lektioner på distans. Oron från myndigheternas sida handlar främst om att belastningen på kollektivtrafiken ska öka. Kollektivtrafiken uppmanas av myndigheterna att anpassa linjer och turtäthet så att gymnasierna ska kunna hålla öppet samtidigt som gymnasieskolorna uppmanas att försöka anpassa schemat så att skoldagen sprids ut.

Den tidigare förordningen tillät bara i undantagsfall gymnasieskolor som var öppna att bedriva fjärr- och distansundervisning. Vuxenutbildningen har hela tiden kunnat använda fjärr- och distansundervisning. För AcadeMedias gymnasieskolor och vuxenutbildningar gäller följande riktlinjer.

  • Rektor/enhetschef beslutar i samråd med skolchef eller annan representant för huvudmannen om viss undervisning ska hållas på distans.
  • På gymnasieskolan ska närundervisning vara förstahandsalternativet.
  • På gymnasieskolan får fjärr- och distansundervisning hållas om man behöver minska trängseln i kollektivtrafiken för att förhindra smittspridning eller om sjukfrånvaron hos medarbetarna är så stor att fullgod närundervisning inte kan genomföras.

För att minska trängseln på kollektiva färdmedel ska varje skola göra sitt bästa för att anpassa schemat. Rektor ska låta elevernas rätt till bästa möjliga undervisning vara en del viktig del av beslutsunderlaget.

Grundskolan

För grundskolorna kvarstår den särskilda förordningen som regeringen beslutade om den 16 mars. Förordningen gäller formellt enbart om en grundskola är stängd, dock kan den användas för delar av skolan om främst punkt 1 nedan är aktuell. Beslut om att stänga fattas av huvudmannen. Enligt förordningen kan detta beslut fattas på följande grunder:

  • En så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.
  • Man har i samråd med smittskyddsläkare fått rådet att stänga för att motverka smittspridning.
  • Skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat.
  • Man har rekommenderats att stänga av Folkhälsomyndigheten.

Distansundervisning kan dock ges till elever som av olika skäl inte är i skolan även om skolan formellt är öppen. Dessa elever kan alltså i denna mycket ovanliga situation ges möjlighet att ta del av undervisningen.

 

Har du frågor kring riktlinjerna, eller annat som är relaterat till corona inom AcadeMedia, får du gärna kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se eller 0733-34 87 50

eller

Therése Saksø, skolöverläkare för AcadeMedias grundskolor, therese.sakso@academedia.se, 072-556 42 95

Kristina Bähr, skolöverläkare för AcadeMedias gymnasieskolor, kristina.bahr@academedia.se, 072-453 27 93

Innehållsansvarig

Uppdaterad