Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för när fjärr- och distansundervisning får bedrivas

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Krisledare
Skapad: 2020-03-17
Reviderad: 2021-03-25

 

Grundskolan

Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutade den 7 januari att grundskolorna fortsatt ska vara öppna och bedriva närundervisning.

Högstadieskolor får dock från måndag 11 januari möjlighet att tillfälligt erbjuda fjärr- och distansundervisning för delar av, eller för samtliga elever i årskurs 7-9. Beslut om det ska fattas av huvudmannen (skolchef). Detta innebär att högstadieskolor nu får möjlighet att helt eller delvis gå över till distansundervisning för elever i årskurs 7-9 samtidigt som skolan hålls öppen. Det nya regelverket säger att högstadier kan gå över på distans för att förhindra trängsel i skolans lokaler, och för att förhindra trängsel i kollektivtrafiken. Dessa två skäl har tidigare inte varit grund för övergång till distans. 

Inom AcadeMedia har vi beslutat att följa respektive kommuns beslut när det gäller eventuell distansundervisning för elever i årskurs 7-9, om det inte finns särskilda skäl att göra annorlunda. Följer du kommunens beslut ska din skolchef fatta ett formellt beslut om att gå över till fjärr- och distansundervisning. I beslutet ska det kort beskrivas vilka som går över, och i vilken omfattning undervisningen för dem bedrivs på fjärr- och distans. 

Skolchefer för skolor som har behov av att frångå kommunens riktlinjer ska samråda med trygghetsdirektör Paula Hammerskog. Beslut ska i detta läge fattas gemensamt av skolchef och trygghetsdirektör.  Även det ska dokumenteras enligt ovan. 

För grundskolorna kvarstår den särskilda förordningen som regeringen beslutade om den 16 mars 2020. Förordningen gäller formellt enbart om en grundskola är stängd, dock kan den användas för delar av skolan om främst punkt 1 nedan är aktuell. Beslut om att stänga fattas av huvudmannen. Enligt förordningen kan detta beslut fattas på följande grunder:

 • En så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamhet.
 • Man har i samråd med smittskyddsläkare fått rådet att stänga för att motverka smittspridning. Observera att kontakt först ska tas med Paula Hammerskog
 • Skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat.
 • Man har rekommenderats att stänga av Folkhälsomyndigheten.

Distansundervisning kan dock ges till elever som av olika skäl inte är i skolan även om skolan formellt är öppen. Dessa elever kan alltså i denna mycket ovanliga situation ges möjlighet att ta del av undervisningen.

 

Gymnasieskolan

Den nationella rekommendationen från Folkhälsomyndigheten om att undervisningen på gymnasiet ska bedrivas som en kombination av när- och distansundervisning upphör den 1 april 2021. Från den 1 april återgår rätten att fatta beslut om skolan ska bedriva delar av undervisningen på distans till huvudmannen. I AcadeMedias fall betyder det att beslutet fattas av skolchef i samråd med rektor.

Fjärr- och distansundervisning kan användas för att minska risken för smittspridning exempelvis genom att minska trängseln i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken.

För 100% distansundervisning krävs något av följande:

 • En så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamhet.
 • Man har i samråd med smittskyddsläkare fått rådet att stänga för att motverka smittspridning. Observera att kontakt först ska tas med Paula Hammerskog (kontaktuppgifter nedan).
 • Skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat.
 • Man har rekommenderats att stänga av Folkhälsomyndigheten.

Elever i behov av särskilt stöd, elever som ska göra praktiska moment som inte kan skjutas upp eller genomföras på annat sätt än i skolan, samt elever som av andra skäl behöver vara i skolans lokaler har rätt att vara det.

De rekommendationer som nu ges av myndigheterna säger att så stor del som möjligt av undervisningen ska bedrivas som närundervisning. Stor hänsyn ska dock tas till lokala förhållanden, och det är även fortsatt ett viktigt mål att minska smittspridningen. AcadeMedias skolor följer normalt de riktlinjer som regionerna/kommunerna sätter. I de fall huvudmannen vill frångå lokala riktlinjer ska AcadeMedias krisledare och coronaansvariga, Paula Hammerskog, involveras i beslutet. 

För frågor om denna riktlinje, kontakta AcadeMedias krisledare och coronaansvarige, Paula Hammerskog, 0733 34 87 50.

 

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning behöver inga särskilda tillstånd för att undervisa på fjärr- och distans. Vuxenutbildningen ska ske enligt de allmänna rekommendationer som gäller för att minska spridning av covid-19. Ett sätt att minska risken för smittspridning är att utbildningsanordnaren håller distansundervisning när så är möjligt, exempelvis för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment. Beslut om vad som är lämpligt i varje enskilt fall sker i dialog mellan skolledare (eller motsvarande) och uppdragsgivare.

Har du frågor kring riktlinjerna, eller annat som är relaterat till corona inom AcadeMedia, får du gärna kontakta AcadeMedias krisledare och coronaansvarige, Paula Hammerskog , 0733-34 87 50

Innehållsansvarig

Uppdaterad