Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för när fjärr- och distansundervisning får bedrivas

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Krisledare
Skapad: 2020-03-17
Reviderad: 2022-01-20

Utgångspunkten är att all undervisning ska bedrivas på plats. På grund av mycket snabb smittspridning ökar dock frånvaron på många enheter. Den förordning som reglerar när man får bedriva fjärr- och distansundervisning säger att i de fall när det är stor frånvaro på grund av att individer följer Folkhälsomyndighetens råd om karantän vid smitta, eller att stanna hemma vid minsta symtom, får huvudmannen själv besluta om att gå över till fjärr- och distansundervisning.

Beslut om fjärr- och distansundervisning fattas av rektor och skolchef tillsammans i de fall det gäller mindre än 50% av undervisningstiden för den grupp det handlar om. Bedömer man att man bör gå över till mer än 50% fjärr- och distansundervisning ska beslut fattas i samråd med AcadeMedias coronaansvarige.

Om man behöver gå över till fjärr- eller distansundervisning under en begränsad tid är det viktigt ta hänsyn till elevernas ålder, mognad, olika förutsättningar och behov. Elever som det inte är lämpligt att erbjuda fjärr- eller distansundervisning behöver i möjligaste mån kunna få undervisning i skolans lokaler.

Här finns en brevmall för utskick till vårdnadshavare om tillfällig övergång till fjärr- och distansundervisning på grund av hög smittspridning och/eller hög sjukfrånvaro bland personal.

Läs mer i Skolverkets uppdaterade information från 2022-01-20.

Vid tveksamheter, kontakta AcadeMedias coronaansvarige, Paula Hammerskog, 0733-34 87 50.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad