Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för hösten för samtliga enheter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör

Skapad: 2020-06-18
Reviderad: 2020-07-28

Dessa riktlinjer för AcadeMedias svenska för- och grundskolor, gymnasier samt vuxenutbildningar. En del av åtgärderna i dessa riktlinjer kan inte genomföras på förskolorna.

Coronapandemin kommer att påverka höstens arbete på samtliga förskolor, skolor, och vuxenutbildningsenheter inom AcadeMedia. Vid höstterminens start öppnar samtliga enheter i princip som vanligt, gymnasieskolorna och vuxenutbildningen kommer alltså att återöppna efter stängningen i våras i. Inom vuxenutbildningen kommer återgången till klassrumsundervisning att ske stegvis. Så länge pandemin pågår kommer dock behovet av åtgärder för att förhindra smittspridning att vara stort.

Dessa riktlinjer är uppdelade enligt följande:

 • Rekommendationer för gymnasiet
 • Riktlinjer för att minska smittspridning i enhetens lokaler (samtliga enheter)
 • Resor till och från enheten (samtliga enheter)
 • Kompletterande information för vuxenutbildningen

Rekommendationer för gymnasiet

En hel del gymnasieskolor har lokaler som är svåra att anpassa så att alla ska kunna hålla fysisk distans till andra människor. En annan viktig fråga för gymnasierna är att många elever reser kollektivt, ofta under rusningstid, till skolan. Fysisk distans mellan individer, och så låg belastning som möjligt på kollektivtrafiken är två viktiga rekommendationer från myndigheterna.

Hur varje enhet agerar för att minska belastningen i lokalerna och på kollektivtrafiken beslutas av varje rektor i samråd med huvudmannen.

AcadeMedias rekommendation är att i enlighet med den förordningsändring som gjordes den 16 juli kombinera närundervisning med distans- och fjärrundervisning. Detta under förutsättning att rektor i samråd med huvudmannen bedömer att det inte går att anpassa schemat för att minska belastningen på kollektivtrafiken. Vi minskar dessutom samtidigt belastningen i våra lokaler vilket gör att det blir lättare att hålla fysisk distans. Rekommendationen är då att eleverna har en dag i veckan med distans- och fjärrundervisning, vilket minskar belastningen i lokaler och kollektivtrafik med 20 procent. Riktlinjer om distansundervisning ska följas.

Riktlinjer för att minska smittspridning i enhetens lokaler

Några av punkterna i dessa riktlinjerna nedan är obligatoriska, andra är sådana som genomförs där det är möjligt. Vad som ska göras på varje enhet avgörs lokalt utifrån varje enhets egna förutsättningar. Rektor har enligt skollagen mandat att organisera arbetet på enheten utifrån omständigheterna, så att undervisning och övrig verksamhet säkerställs (2 kap. 9-10 §§ skollagen).

Obligatoriska åtgärder

 • Medarbetare, vårdnadshavare och elever ska regelbundet informeras om vikten av att stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lindriga sådana. Detta kan göras genom skyltning, stående punkt i veckobrev eller på annat lämpligt sätt.
 • Det ska finnas tydlig information på skolan om vikten av god handhygien, alltså att elever och medarbetare tvättar händerna regelbundet, efter varje rast samt före och efter måltider. Denna information ska finnas i form av instruktiva anslag med bilder.
 • Placera ut handsprit på ställen där det inte går att tvätta händerna, exempelvis i matsalen och vid entréer.
 • Uppmuntra elever att vara ute på rasterna.
 • Om det krävs för att undvika för stor trängsel i kollektivtrafiken, i våra egna lokaler eller om många medarbetare/elever är hemma på grund av coronaviruset ska rektor organisera arbetet så att risken för smittspridning minskar. För gymnasiet gäller ovanstående rekommendation. Även grundskolan kan, som tidigare, hålla delar av undervisningen på distans. En annan möjlighet är schemaförändringar.
 • Inga andra än elever och medarbetare har tillträde till lokalerna utom vid akuta situationer (exempel på akuta situationer är vattenläckor samt nödvändigt underhåll/städning). Lämning och hämtning av elever sker utomhus.
 • För förskolan gäller att hämtning och lämning sker utomhus när så är möjligt.

Rekommenderade åtgärder

 • Idrottslektioner kan hållas utomhus, skapa om möjligt gärna tid för och efter idrottslektioner så att alla inte behöver byta om (och duscha) samtidigt.
 • Glesa gärna ut mellan bänkar/sittplatser i klassrum och övriga utrymmen om det är möjligt.
 • Organisera glesa köer och minska antalet ”samlingspunkter” i matsalen. Exempelvis kan bestick finnas vid borden, antalet stationer för att hämta dryck kan också utökas. Se särskild riktlinje för matsalar här.
 • Undvik att lägga raster för många elever samtidigt.
 • Personalrum och mötesrum bör ses över, försök att hitta lösningar så att det går att arbeta/vistas med fysisk distans i dessa utrymmen. Detta gäller även olika typer av personalmöten, sådana möten kan med fördel hållas digitalt.
 • Föräldramöten och utvecklingssamtal bör hållas digitalt om inte särskilda skäl finns. Om möten hålls i skolans lokaler ska de genomföras så att alla kan hålla fysisk distans.

Resor till och från enheten

Rekommenderade åtgärder

 • Försök om det går att schemalägga så att start och avslut på dagen sprids ut så att vi undviker att många elever och medarbetare måste ta sig till och från enheten samtidigt. Kan vi göra det bidrar vi till att lätta på trycket i kollektivtrafiken i rusningstid.
 • Använd gärna andra sätt än kollektivtrafik att ta dig till skolan/enheten. Cykla eller gå om det är möjligt.

Kompletterande information för vuxenutbildningen

Inom vuxenutbildningen kommer återgång till klassrumsundervisning att ske successivt i samråd med respektive kund. Verksamhetens planering hanteras av lokal chef.

Om AcadeMedias riktlinjer

Riktlinjerna bygger på råd, riktlinjer och rekommendationer från Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Vi har valt att balansera våra riktlinjer så att vi bidrar till att förhindra smittspridning samtidigt som vi ska bedriva fullgod verksamhet/undervisning på våra enheter.

Det är viktigt att läsa igenom dessa riktlinjer ofta, eftersom de uppdateras kontinuerligt. Har du frågor kring riktlinjerna, eller annat som är relaterat till corona inom AcadeMedia, får du gärna kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se eller 0733-34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad