Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för samtliga enheter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör

Skapad: 2020-06-18
Reviderad: 2021-02-01

Dessa riktlinjer för AcadeMedias svenska för- och grundskolor, gymnasier samt vuxenutbildningar. En del av åtgärderna i dessa riktlinjer kan inte genomföras på förskolorna.

Coronapandemin påverkar arbetet på samtliga förskolor, skolor, och vuxenutbildningsenheter inom AcadeMedia. Så länge pandemin pågår kommer dock behovet av åtgärder för att förhindra smittspridning att vara stort.

Dessa riktlinjer är uppdelade enligt följande:

 • Rekommendationer för gymnasiet
 • Riktlinjer för att minska smittspridning i enhetens lokaler (samtliga enheter)
 • Resor till och från enheten (samtliga enheter)
 • Kompletterande information för vuxenutbildningen

Rekommendationer för gymnasiet

En hel del gymnasieskolor har lokaler som är svåra att anpassa så att alla ska kunna hålla fysisk distans till andra människor. En annan viktig fråga för gymnasierna är att många elever reser kollektivt, ofta under rusningstid, till skolan. Fysisk distans mellan individer, och så låg belastning som möjligt på kollektivtrafiken är två viktiga rekommendationer från myndigheterna.

Hur varje enhet agerar för att minska belastningen i lokalerna och på kollektivtrafiken beslutas av varje rektor i samråd med huvudmannen. Hänsyn måste tas till de lokala förutsättningar som finns. Exempel på sådana förutsättningar är skolans storlek, hur eleverna tar sig till skolan, och de riktlinjer kommunen där skolan är belägen valt att ge sina gymnasieskolor. Coronapandemin gör att alla delar av samhället måste göra sitt för att minska smittspridningen. Det förenklas om samma typ av verksamhet (som exempelvis gymnasieskolor, oberoende av huvudman) lokalt agerar på liknande sätt.

AcadeMedia följer också de rekommendationer/riktlinjer om fjärr- och distansundervisning som kommer från regeringen/Folkhälsomyndigheten.

Riktlinjer för att minska smittspridning i enhetens lokaler

Några av punkterna i dessa riktlinjerna nedan är obligatoriska, andra är sådana som genomförs där det är möjligt. Vad som ska göras på varje enhet avgörs lokalt utifrån varje enhets egna förutsättningar. Rektor har enligt skollagen mandat att organisera arbetet på enheten utifrån omständigheterna, så att undervisning och övrig verksamhet säkerställs (2 kap. 9-10 §§ skollagen).

Obligatoriska åtgärder

 • Medarbetare, vårdnadshavare och elever ska regelbundet informeras om vikten av att stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lindriga sådana. Detta kan göras genom skyltning, stående punkt i veckobrev eller på annat lämpligt sätt.
 • Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken minst en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.
 • Det ska finnas tydlig information på skolan om vikten av god handhygien, alltså att elever och medarbetare tvättar händerna regelbundet, efter varje rast samt före och efter måltider. Denna information ska finnas i form av instruktiva anslag med bilder.
 • Placera ut handsprit på ställen där det inte går att tvätta händerna, exempelvis i matsalen och vid entréer.
 • Uppmuntra elever att vara ute på rasterna.
 • Om det krävs för att undvika för stor trängsel i kollektivtrafiken, i våra egna lokaler eller om många medarbetare/elever är hemma på grund av coronaviruset ska rektor organisera arbetet så att risken för smittspridning minskar. För gymnasiet gäller ovanstående rekommendation. Även grundskolan kan, som tidigare, hålla delar av undervisningen på distans. En annan möjlighet är schemaförändringar.
 • Inga andra än elever och medarbetare har tillträde till lokalerna utom vid akuta situationer (exempel på akuta situationer är vattenläckor samt nödvändigt underhåll/städning) och andra verksamhetskritiska uppgifter. Utomstående som är i skolans lokaler ska hålla fysiskt avstånd på minst två meter till skolans elever och medarbetare, samt tvätta händerna noggrant innan hen går in i byggnaden. Skolan ansvarar för att så få elever och medarbetare som möjligt är i den del av skolans lokaler där obehöriga finns. Ingen med ens lindriga symptom får vistas i skolans lokaler.
 • Hämtning och lämning av barn och elever sker utomhus när så är möjligt.

Rekommenderade åtgärder

 • Idrottslektioner kan hållas utomhus, skapa om möjligt gärna tid för och efter idrottslektioner så att alla inte behöver byta om (och duscha) samtidigt.
 • Glesa gärna ut mellan bänkar/sittplatser i klassrum och övriga utrymmen om det är möjligt.
 • Organisera glesa köer och minska antalet ”samlingspunkter” i matsalen. Exempelvis kan bestick finnas vid borden, antalet stationer för att hämta dryck kan också utökas. Se särskild riktlinje för matsalar här.
 • Undvik att lägga raster för många elever samtidigt.
 • Personalrum och mötesrum bör ses över, försök att hitta lösningar så att det går att arbeta/vistas med fysisk distans i dessa utrymmen. Detta gäller även olika typer av personalmöten, sådana möten kan med fördel hållas digitalt.
 • Föräldramöten och utvecklingssamtal bör hållas digitalt om inte särskilda skäl finns. Om möten hålls i skolans lokaler ska de genomföras så att alla kan hålla fysisk distans.

Resor till och från enheten

Rekommenderade åtgärder

 • Försök om det går att schemalägga så att start och avslut på dagen sprids ut så att vi undviker att många elever och medarbetare måste ta sig till och från enheten samtidigt. Kan vi göra det bidrar vi till att lätta på trycket i kollektivtrafiken i rusningstid.
 • Använd gärna andra sätt än kollektivtrafik att ta dig till skolan/enheten. Cykla eller gå om det är möjligt.

Kompletterande information för vuxenutbildningen

Verksamhetens planering hanteras av lokal chef. Läs riktlinjer för höstens verksamhet – hjälp för chefer inom vuxenutbildningen

Om AcadeMedias riktlinjer

Riktlinjerna bygger på råd, riktlinjer och rekommendationer från Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Vi har valt att balansera våra riktlinjer så att vi bidrar till att förhindra smittspridning samtidigt som vi ska bedriva fullgod verksamhet/undervisning på våra enheter. Det är viktigt att läsa igenom dessa riktlinjer ofta, eftersom de uppdateras kontinuerligt.

Har du frågor?

Har du frågor kring riktlinjerna, eller annat som är relaterat till corona inom AcadeMedia, får du gärna kontakta någon av följande personer:

Innehållsansvarig

Uppdaterad