Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för sammankomster, resor och hemarbete från 23 december 2021

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias krisledare
Publicerad den: 7 december 2021
Reviderad den: 21 december 2021

Denna riktlinje bygger på de råd och rekommendationer som regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) införde den åttonde december 2021. Dessa har skärps från och med den 23 december. De skärpta råden och rekommendationerna påverkar AcadeMedia inom följande områden: hemarbete, möten, konferenser och sammankomster, samt resor.

Det bästa sättet att minska riskerna för ökad smittspridning är att fler vaccinerar sig. AcadeMedia har därför en rekommendation om att alla medarbetare ska vaccinera sig, i rekommendationen ingår också information om hur man som medarbetare och chef ska agera om någon inte vill, eller av medicinska skäl inte kan, vaccinera sig.

Vi utgår också från att alla som är ovaccinerade följer de särskilda råd FHM ger om att hålla avstånd till andra och att skydda personer i riskgrupp.

 

Hemarbete
Våra förskolor och skolor håller öppet som vanligt, undervisningsmoment i dessa skolformer berörs inte av de nya restriktionerna. När det gäller vuxenutbildning förs sedan tidigare dialog med våra kunder, vi följer deras riktlinjer om hur undervisningen ska bedrivas.

Arbetsuppgifter som kan utföras på annan plats än på enheten kan i vissa fall utföras i hemmet. Beslut om detta tas av rektor eller motsvarande. Rektor som är den som leder och organiserar arbetet på skolan. Beslutet ska tas utifrån ett helhetsperspektiv, där behovet av antalet medarbetare som är på plats för att skapa en trygg och säker miljö har stor betydelse.

Medarbetare på AcadeMedias staber ska, om de har arbetsuppgifter som kan utföras på distans, arbeta hemifrån. De personer som tidigare varit undantagna från denna regel, är även fortsatt undantagna. Det är viktigt att alla har en nära dialog med sin närmaste chef om både den fysiska och psykosociala arbetssituationen.

 

Konferenser, möten och andra sammankomster

AcadeMedia har beslutat att när så är möjligt ska möten genomföras digitalt  i början av vårterminen 2022. Vi vill undvika att personer som inte träffas på daglig basis, möts. Detta gäller både externa och interna möten. Externa besök bör undvikas. Detta beslut har fattats utifrån FHM:s uppmaning till försiktighet i och med den nya varianten av coronaviruset, omikron, som är betydligt mer smittsam än tidigare varianter. 

Konferenser och andra typer av sammankomster ska hållas digitalt tills vidare. Om det inte är möjligt att genomföra digitalt ska konferensen skjutas upp eller ställas in.

 

Resor i tjänsten

Nedanstående är tillägg till vår allmänna resepolicy. Tillägget togs bort inför höstterminen 2021 men återinförs 2021-12-23 och gäller tillsvidare.

För att minska risken för smittspridning ska resor i tjänsten endast göras om de definieras som synnerligen viktiga för att kunna utföra en arbetsuppgift. Beslut om en resa ska genomföras eller inte tas av närmaste chef.

Alla som reser ska vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens och i förekommande fall regionernas rekommendationer för resor i kollektivtrafiken. Om ett fysiskt möte mellan personer som inte träffats på länge genomförs ska det vara möjligt att hålla avstånd mellan varandra i den lokal där mötet hålls, det är också viktigt att bara symtomfria individer är med på mötet. 

Frågor om denna policy, eller dess tillämpning, besvaras av AcadeMedias coronaansvarige, krisledare Paula Hammerskog,  paula.hammerskog@academedia.se eller telefon 0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad