Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer vid bekräftad smitta hos elev/medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias krisledare
Skapad: 2021-05-03
Reviderad: 2022-03-08
Berörda: Alla segment

Vi förändrar nu vårt sätt att kommunicera när vi har smittspridning på en enhet. Om du som rektor har hög smittspridning på skolan bör du informera om att så är fallet. Du ska dock inte längre informera enskilda individer om att de kan ha varit i nära kontakt med en smittad person. Det finns ingen gräns för när “hög smittspridning” inträffar, det måste varje rektor avgöra för sin skola. Du behöver inte kräva testresultat av dem som är sjuka, det räcker med att många är borta och att du har starka indikationer på att de har symtom som kan tyda på covid-19.

Covid-19 förväntas inom kort att sluta klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Alla som har symtom som liknar covid-19 ska fortfarande stanna hemma. Anmälningsplikten kommer dock finnas kvar.

Fjärr- eller distansundervisning kommer fram till den 1 april 2022 kunna användas när en så stor andel av personalen är frånvarande att det tillfälligt inte går att bedriva verksamheten på plats. Beslut om mindre än 50 procent av undervisningen för en grupp, eller en enhet, bedrivs på fjärr- och distans fattas av skolchef tillsammans med rektor. Om andelen överstiger 50 procent ska beslutet fattas i samråd med Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se och respektive utbildningsdirektör. Huvudinriktningen är att våra skolor i så hög utsträckning som möjligt ska bedriva undervisning i skolans lokaler.

Möjligheten att exempelvis förlänga skoldagar, förlänga terminen och förlägga utbildning på helger eller lovdagar kommer därför att kvarstå till och med den 31 juli 2022.

Har du frågor?

Kontakta AcadeMedias krisledare och coronaansvarige, Paula Hammerskog, 0733-34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad