Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rutin för snabbtester för hemmabruk vid utbrott på enhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias krisledare

Skapad: 2021-05-11
Reviderad: 2021-05-18

 

AcadeMedia erbjuder snabbtester för hemmabruk (nedan kallat hemtester) för covid-19 på enheter där smitta konstaterats. Hemtesterna finns idag (17 maj) tillgängliga för cirka hälften av AcadeMedias skolor och beräknas vara tillgängliga för alla senast den 22 maj. 

Hemtesterna är en extra och helt frivillig trygghetsåtgärd som gör det möjligt att utan dröjsmål se till att smittade men symtomfria medarbetare och elever får kännedom om att de bär på smittan och därmed kan stanna hemma. Syftet är att öka tryggheten för våra medarbetare, elever och deltagare samt att bidra till att minska smittspridningen i samhället.

Hemtesterna är av två fabrikat,  Humasis och Gibson Medical, Gibson Medicals test kommer från New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co. Båda har dispens från läkemedelsverket och är godkända för hemmabruk.

Hemtesterna har inte till syfte att ta över något ansvar från regionerna och ska inte heller ses som ett hälso- eller sjukvårdsuppdrag. Dessa hemtester (som i olika sammanhang också kallas självtester) är ett komplement till, men får aldrig ersätta, de PCR-tester som alla som varit i nära kontakt med en smittad person ska göra. Varje enhet ska tydligt uppmana alla som erbjuds ett hemtest (självtest) att även kontakta sin region för provtagning (1177.se). Enheten har däremot inget ansvar när det kommer till att rapportera in eventuella positiva provresultat – det ansvaret ligger på individen.

Enligt de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten kan personer som väntar på PCR-test arbeta och studera som vanligt, det innebär att personer som är smittade men inte visar symtom kan smitta andra medan de väntar på att ta PCR-test, och sedan väntar på svar, en process som kan ta flera dagar. Detta skapar en del oro som vi hoppas att dessa hemtester ska minska.

I en del regioner erbjuder vårdcentraler samarbete kring snabbtester av elever på gymnasiet. I dessa fall ska vi samarbeta, men våra hemtester kan användas även i dessa regioner om väntetiden är lång, eller om vi vill erbjuda en bredare grupp att provta sig.

Hur ges information om att snabbtester för hemmabruk (hemtester) erbjuds på en enhet?
Information ges i den kanal som normalt används på enheten. På för-, grund och gymnasieskolor är det oftast Schoolsoft. Informationen kommer i samma brev som meddelandet om att det finns smitta på enheten, där uppmanas också de som anses ha varit i nära kontakt med de konstaterat smittade att boka tid för provtagning via 1177.se.

Brevmall vid smitta på enhet

Det finns också en text som kan användas på enheten för att informera medarbetare, elever och vårdnadshavare om att hemtester vid behov kan erbjudas framöver. Informationstext om hemtester till Schoolsoft.

När genomförs snabbtester för hemmabruk (hemtester) och vilka erbjuds att göra dem?
För att en enhet ska erbjuda hemtester ska det finnas ett uttryckt behov, antingen från regionen eller i dialog mellan ansvariga linjechefer och AcadeMedias coronaansvariga, Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se, 0733 34 87 50.

Hemtester erbjuds den grupp som varit i nära kontakt med en person på berörd enhet som fått ett positivt covid-test. Alltså samma grupp som ska uppmanas att provta sig via 1177.se vid smittutbrott på skola. Den vanligaste avgränsningen är klassen/gruppen och undervisande lärare.

Elever som är 15 år eller äldre kan hämta ut och göra hemtestet själva, för elever under 15 år behöver vårdnadshavare följa med. Elever i åldern 12-15 kan hämta ut ett test själva om det finns skriftligt samtycke från vårdnadshavare. Barn under sex år erbjuds inte hemtester.

Samtyckesblankett för elever 12-14 år

Personer med symtom som skulle kunna vara covid-19 erbjuds inte hemtester, de ska omgående boka tid för provtagning hos sin region (1177.se) och avvakta provsvar i hemmet.

Hur genomförs snabbtesterna?
Varje rektor ansvarar för att lämna ut hemtesterna på ett säkert sätt, det vill säga så att ingen trängsel uppstår vid utlämningen. Den som ska genomföra hemtestet/självtestet avgör själv var någonstans hen gör det, det kan göras i eller intill skolan så länge som det genomförs på ett smittsäkert sätt.

En skriftlig instruktion för hur man gör finns i det paket som hemtesterna levereras i till enheten. Det finns dock bara en instruktion per paket och varje paket innehåller 25 hemtester/självtester. Därför ska instruktionen kopieras om testerna ska genomföras på annan plats än i skolan.

Måste alla som erbjuds ett test genomföra det?
Nej, detta är ett erbjudande och varje individ väljer själv om hen vill genomföra testet. Frivilligheten är helt avgörande för att detta ska kunna genomföras, ingen ska känna någon press att göra ett hemtest/självtest.

Vad görs om någon testar positivt?
Medarbetare och gymnasieelever får information om att de  måste kontakta regionen för att testa sig eftersom de nu har anledning att tro att de bär på anmälningspliktig sjukdom. De ombeds också gå hem och självisolera sig. Barn i grundskolan som testas positivt och som inte har vårdnadshavare med sig vid testet ska få hjälp att hantera situationen tillsammans med en vuxen, samtidigt som vårdnadshavare kontaktas. Skolan och vårdnadshavare bestämmer om barnet ska hämtas (rekommenderas), eller kan gå hem på egen hand. Det är oerhört viktigt att de som får ett positivt testsvar, får den hjälp och det stöd de behöver oavsett om det är en elever i grundskolan eller gymnasieskolan, eller om det handlar om en medarbetare.

Hur hanteras avfallet från hemtesterna?
Enligt bruksanvisningen kan avfallet slängas tillsammans med vanliga sopor. Eventuellt positiva tester som görs på enhet vill vi ska slängas i de gula burkar för riskavfall som skickats ut.

Hur beställer skolan hemtester?
Hemtesterna förvaras på cirka 35 av AcadeMedias enheter runt om i landet, samt på våra tre kontor i Stockholm och Göteborg. Listan publiceras inte offentligt, informationen finns tillgänglig för rektorer och administratörer (eller motsvarande) på alla enheter. Vilka orter hemtesterna finns på kan du se här. Hemtesterna kan hämtas och förvaras på den egna enheten om man vill ha materialet tillgängligt. Behöver du fler hemtester, kontakta AcadeMedias coronaansvariga, Paula Hammerskog,  eller 0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad