Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riskbedömning av arbetsmiljö under corona

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Reviderad: 2022-02-07

Informationen nedan gäller även efter den 9 februari 2022. 

Under pandemin utgör smitta en allvarlig risk på många arbetsplatser. Som chef behöver du tillsammans med medarbetare och skyddsombud undersöka och bedöma hur riskerna ser ut på din arbetsplats. Riskbedömningen används för att bestämma vilka åtgärder som bör vidtas för att minska risken för smitta och smittspridning. Om det inte går att ta bort risken helt handlar det om att reducera risken eller hantera den på bästa sätt.

Tätare riskbedömningar

Det är viktigt att följa kunskapsutvecklingen om corona för att anpassa arbetsmiljöarbetet efter situationen. Under pandemin behöver vi göra riskbedömningar, åtgärder och uppföljning oftare än vanligt, eftersom situationen förändras snabbt.

Arbetsgång vid riskbedömning

  1. Undersök arbetsmiljön
  2. Bedöm riskerna
  3. Vidta åtgärder
  4. Kontrollera att åtgärderna haft önskad verkan

Åtgärder efter bedömning av smittrisker

Förebyggande åtgärder mot smittrisker kan handla om flera saker. Några sådana är att förändra arbetsmetoder och rutiner, skaffa särskild utrustning, förändra lokaler, flytta verksamheten till andra lokaler eller undvika trånga utrymmen.

Här hittar du mer detaljerad information och mallar för att riskbedömningar >>

Vill du veta mer om riskbedömning? Kontakta HR på ditt segment.

Innehållsansvarig

Uppdaterad