Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rutin för skydd av gravida under coronapandemin

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Reviderad: 2022-03-08

Informationen nedan gäller även efter den 9 februari 2022. 

Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Socialstyrelsen bedömer att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning. Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock alla gravida att vara extra försiktiga under hela graviditeten. Föräldraledighet kan tas ut från vecka 32, det rekommenderas starkt från vecka 36. 

AcadeMedia tillämpar i alla lägen försiktighetsprincipen. Eftersom vi har en allmän smittspridning i hela landet, smittan kan alltså finnas överallt, ska vi göra allt vi kan för att gravida medarbetare ska kunna skydda sig maximalt.

I god tid före vecka 20 ska en individuell riskbedömning göras tillsammans med medarbetaren. 

Riskbedömningen ska innehålla följande delar (länk till mall):

  • Finns det risk för att medarbetaren exponeras för coronaviruset i sitt arbete eller på vägen till och från arbetet? Finns andra risker att ta hänsyn till? Bedöm dessa risker.  
  • Vilka åtgärder kan vidtas för att eliminera eller minimera identifierade risker? 
  • Vilka anpassningar kan göras i arbetet för att minimera riskerna? 
  • Vilka åtgärder/anpassningar kan vidtas för att minimera/eliminera de identifierade riskerna?

Riskbedömningen ska dokumenteras och utmynna i en åtgärdsplan. Exempel på åtgärder kan vara att att använda personlig skyddsutrustning, byta arbetsuppgifter på den egna arbetsplatsen, byta arbetsställe (alltså fysisk arbetsplats), eller att efter vecka 20 arbeta hemifrån. Om chefen och medarbetaren är överens om att hemarbete är möjligt kan det beslutet fattas efter samråd med nästa chefsnivå. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.

Om det inte går att anpassa arbetet, eller att arbeta hemifrån, ska HR kontaktas.
Medarbetaren ska kontaktas och följas upp var 14:e dag, eller vid behov, oavsett vilken åtgärd som sätts in. 

Innehållsansvarig

Uppdaterad