Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Brandskyddspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias krisledare
Skapad den: 2021-03-22
Uppdaterad: 2022-03-01

AcadeMedia bedriver verksamhet i många hundra lokaler i tre länder. Förskolebarn, skolelever, vuxenstuderande och medarbetare vistas på våra enheter och kontor. Denna policy är ett viktigt verktyg för att skydda både människor och lokaler.

Brandskyddspolicyn är grunden till vårt brandskyddsarbete vars mål är att förebygga brand. Ingen som vistas i våra lokaler ska komma till skada till följd av brand. Ingen av de lokaler där vi har verksamhet ska heller komma till skada följd av brand. För att vi ska kunna upprätthålla en hög brandskyddsnivå i hela organisationen är det viktigt att vi har ett aktivt och lokalt brandskyddsarbete på varje enhet/kontor.

Denna policy ska tillämpas på alla enheter och kontor. För information om hur det praktiska arbetet ska genomföras finns en instruktionsfilm här. På för-, grund och gymnasieskolor är rektor ansvarig för att denna brandskyddspolicy följs, på vuxenutbildningsenheter är platschef ansvarig och för våra kontor är kontorschefen ansvarig. Ansvaret kan delegeras.

Varje enskild enhet/kontor ska:

 • Ha en brandskyddsorganisation med tydlig ansvarsfördelning. Organisationen ska vara känd för medarbetarna lokalt samt dokumenteras i SBAaxess (Dafo). Kontaktuppgifter till Dafo hittar du här.
 • Dokumentera brandskyddsarbetet i Dafo SBA aXess.
 • Genomföra regelbundna brandskyddskontroller. Årliga kontroller genomförs tillsammans med centralt upphandlad leverantör, övriga egenkontroller genomförs enligt lokal rutin och ska dokumenteras i SBAaxess (Dafo).
 • Genomföra regelbundna övningar och utbildningar. Utrymningsövningar ska genomföras minst en gång per termin på samtliga enheter/kontor. Övriga brandskyddsutbildningar för medarbetare genomförs med centralt upphandlad leverantör eller intern expertis.
 • Följa en nedskriven rutin för att snabbt åtgärda brister i brandskyddet. Allvarliga brister ska åtgärdas skyndsamt, mindre brister ska åtgärdas före nästa årliga kontroll.

Utbildning är en central del av brandskyddsarbetet. Alla medarbetare kunna förebygga bränder genom kunskap om brandrisker i lokalerna och ha grundläggande brandkunskap. Alla ska känna till hur lokalerna ska utrymmas, samt kunna hantera de brandredskap som finns.

Innehållsansvarig

Uppdaterad