Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dataskyddspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Chefsjurist
Skapad:
2018-05-23

AcadeMedia behandlar en stor mängd personuppgifter varje dag. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på ett effektivt och rättssäkert sätt. Det är viktigt att all sådan behandling genomförs korrekt och inte riskerar att göra intrång i den personliga integriteten hos de individer vars personuppgifter vi behandlar, exempelvis våra medarbetare, barn, elever och deltagare. Om personuppgifter som vi har samlat in nyttjas i andra syften än vad som är tänkt, behandlas på ett otillbörligt sätt, eller om de hamnar i fel händer, kan det leda till allvarlig skada för enskildas personliga integritet. Många av uppgifterna tillhör barn, vars uppgifter förtjänar särskilt skydd.

Det är en viktig fråga för AcadeMedia att skydda den personliga integriteten för våra barn, elever, vårdnadshavare, vuxna deltagare och medarbetare. Det betyder att vi som arbetar på AcadeMedia måste hantera uppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

Syftet med denna policy är att tydliggöra hur AcadeMedias medarbetare ska agera för att säkerställa att våra deltagares, vårdnadshavares och medarbetares integritet respekteras och att all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Policyn innehåller information om (i) ansvarsfördelningen för dessa frågor inom AcadeMedia-koncernen, (ii) dataskyddsförordningens syfte och viktiga begrepp, (iii) fördjupad beskrivning av vad som är en personuppgift samt (iv) vad vi på AcadeMedia generellt måste tänka på när vi behandlar personuppgifter.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad