Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Policy för bild- och filmhantering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Kommunikationsdirektör
Skapad: 2018-06-15
Reviderad: 2022-01-17

Dataskyddsförordningen, GDPR, påverkar alla medarbetare och chefer inom AcadeMedia i det dagliga arbetet. Bilder på barn, elever, deltagare och medarbetare i våra verksamheter ska hanteras med stor hänsyn till den personliga integriteten. I marknadsförings- och informationssyfte krävs alltid samtycke för att få publicera foto, film och namn på sociala medier, på webbsida eller i tryck där personen går att identifiera. För att säkerställa korrekt hantering av bilder och filmer, både på kort och lång sikt, har vi skapat särskilda regler för bild- och filmhantering.

För dig som arbetar på förskola, skola eller vuxenutbildningsenhet
När vi fotograferar eller filmar barn, elever, deltagare eller medarbetare i syfte att sprida information eller marknadsföring krävs samtycke. Samtyckesblanketter finns tillgängliga här. Samtyckesblanketterna ska lagras på enheten. Detta gäller bilder som tas av medarbetarna på enheten, och vars syfte är att användas i veckobrev eller motsvarande, samt i enhetens olika sociala kanaler. Sådana bilder får inte, utan att nytt samtycke inhämtas, användas i några centralt framtagna produktioner. Om medarbetare eller rektor bedömer att bilder behövs som ett led i utbildningsuppdraget, kan man fotografera och filma utan samtycke. Exempelvis gäller detta bilder som används för pedagogisk dokumentation eller som en del av ett undervisningsmoment.

För frågor om dessa regler, titta på trygg.academedia.se eller kontakta ditt dataskyddsombud.

För dig som arbetar med kommunikation och marknadsföring eller på en stabsfunktion
I marknadsförings- och informationssyfte krävs alltid samtycke för att få publicera foto, film och namn på sociala medier, på webbsida eller i tryck där personen går att identifiera. Samtyckesblanketter finns här. Av samtyckesblanketterna framgår bland annat hur bilden eller filmen får användas och när den ska raderas.

Bilder och tillstånd kan lagras i AcadeMedias koncerngemensamma bildbank eller lokalt i enhetens egna system. Ansvarig för bildbanken är kommunikationsdirektören. Oavsett hur man sparar bilder och samtycken ska bilden på ett tydligt sätt kopplas samman med samtyckesblanketten och det behöver finnas en rutin för när man raderar bilder vars samtycke har gått ut.

I undantagsfall kan exempelvis mingelbilder av mer anonym karaktär såsom publikhav eller personer diffust i bildens periferi, användas utan samtycken, men man måste hitta en rättslig grund för behandlingen och i övrigt uppfylla dataskyddsförordningen. För ett företag kan publiceringen vara tillåten enligt den rättsliga grunden intresseavvägning. För det krävs att företagets intresse av att publicera bilderna för att informera om verksamheten väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter. Det gör det som regel aldrig ifall personer avböjt ett samtycke att förekomma på bild i skolans verksamhet. Rådgör med ditt dataskyddsombud i dessa fall och dokumentera hur ni har resonerat när ni har gjort avvägningen.

Radera personuppgifter
Personer som kontaktar oss och vill få bilder raderade ska få återkoppling skyndsamt (helst inom två arbetsdagar) och bilderna ska raderas.

Innehållsansvarig

Uppdaterad