Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Policy för bildhantering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Kommunikationsdirektör
Skapad: 2018-06-15
Reviderad: 2019-08-14

Dataskyddsförordningen, GDPR, som infördes den 25 maj 2018 påverkar AcadeMedias kommunikatörer och marknadsförare i deras dagliga arbete. För att säkerställa korrekt hantering av bilder, både på kort och lång sikt, har vi skapat särskilda regler för bildhantering.

Rutinerna gäller all bildlagring och bildanvändning. Dessa regler gäller samtliga som arbetar på staber, oavsett om staben är på varumärkes-, segments- eller koncernnivå. För enheter gäller att ett korrekt samtycke (se nedan) måste finnas till varje bild, dock behöver inte bilden/samtycket lagras centralt utan ska lagras på enheten. Detta gäller alltså bilder som tas av medarbetarna på enheten, och vars syfte är att användas i veckobrev eller motsvarande, samt i enhetens olika sociala kanaler. Sådana bilder får inte, utan att nytt samtycke inhämtas, användas i några centralt framtagna produktioner.

Här hittar du samtyckesblanketterna på svenska och engelska >>

För frågor om dessa regler, kontakta ditt dataskyddsombud (finns på varje segment), AcadeMedias kommunikationsdirektör, eller AcadeMedias chefsjurist.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad