Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för egenskapat undervisningsmaterial

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias HR-direktör
Skapad: 2010-11-15
Reviderad: 2013-12-06

Bakgrund

AcadeMedias skolverksamhet har som grunduppgift att ge barn och elever en undervisning med hög
kvalitet. För att uppnå detta måste vi skapa förutsättningar för engagemang, arbetsglädje och en vilja
till vidareutbildning inom verksamhetsområdet.

Personal som arbetar inom AcadeMedia-koncernen är kompetenta, engagerade och därför
uppskattade av arbetsgivaren. Det är glädjande att många lärare väljer att fördjupa och sprida sina
yrkeskunskaper även på fritiden genom att författa kurslitteratur och annat material.

Vad som kan orsaka svårigheter är framförallt avgränsningen mellan arbete och fritid samt rätten att
utnyttja framtaget material.

För att skapa en enhetlig hantering av frågan har AcadeMedia beslutat att fastställa bifogade interna
riktlinjer.

Riktlinjer för författande av kurslitteratur och annat materialrelaterat till utbildningsverksamhet

• Att medarbetare tar fram utbildningsmaterial bidrar till koncernens utveckling och den ökade
kompetensen höjer skolornas resultat samt ökar således deras konkurrenskraft. Academedia
ser därför mycket positivt på att medarbetare skriver böcker, läromedel och annat material.

• Många gånger går fritid, intresse och arbete hand i hand och som författare till exempelvis
ett läromedel utvecklar man det ofta tillsammans med sina kollegor och/eller deltagare. Det
är därför viktigt att skolorna får ta del av de pedagogiska idéer och verktyg som uppstår
fortlöpande i samband med författandet av litteraturen. Medarbetare skall därför
kontinuerligt göra sina pedagogiska idéer och verktyg och annat material som uppstår under
författandet tillgängligt för AcadeMedia på det sätt som Academedia begär.

• Medarbetare skall ge AcadeMedia rätt att nyttja undervisningsmaterial skapade av lärare
inom ramen för anställningen. Nyttjanderätten innebär att AcadeMedia har rätt att lagra och
tillgängliggöra material. Ingen särskild ersättning utgår för denna rätt för AcadeMedia.

• AcadeMedias nyttjanderätt inskränker inte i övrigt upphovsrätten, som förblir hos
upphovsmannen. Det innebär bland annat att upphovsmannen inte är förhindrad att
använda materialet för exempelvis produktion av läroböcker, artiklar eller i andra
vetenskapliga verk eller använda det vid undervisning utanför AcadeMedia på ett lojalt sätt.

• Vid anställnings upphörande har arbetsgivaren fortsatt nyttjanderätt till material skapat
inom ramen för anställningen.

• Medarbetaren ansvarar för att materialet inte strider mot lag och att framtagande av detta
sker med respekt för andras upphovsrätt och andra rättigheter.

Innehållsansvarig

Uppdaterad