Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lönepolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Reviderad: 2016-06-27

Lönesättningen och lönebildningen inom AcadeMedias olika verksamheter ska bidra till och skapa
förutsättningar för att de olika verksamheterna bedrivs effektivt och rationellt. Lönepolitiken är ett
led i hur koncernen attraherar, behåller och utvecklar de bästa medarbetarna med rätt kunskap och
kompetens.

Grundsyn

Lön är ersättning för utfört arbete. Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Utrymmet
för löneökningar skapas i verksamheten.

Lönesättning

Lönenivån ska spegla medarbetarens ansvar, svårighetsgrad i arbetet och samlade prestationer.
Lönesättningen för respektive yrkesgrupp påverkas även av marknaden. Någon skillnad i lön på grund
av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning
eller ålder får inte göras.

Vid nyanställning sätts lön utifrån ansvar i arbetet samt ett antagande om framtida prestation
baserad på en bedömning av den nyanställdes kompetens.

Löneutveckling

Löneutveckling sker normalt vid lönerevision eller när en medarbetare får en ny roll med mer ansvar.
Endast om särskilda skäl finns kan ny lön sättas mellan lönerevisioner utan att medarbetarens
arbetsinnehåll eller befogenheter ändras. En löneändring mellan lönerevisioner ska alltid godkännas
av lönesättande chefs chef enligt ”farfars-/farmorsprincipen”.

Lön höjs inte om medarbetare byter arbetsplats mellan enheter eller bolag inom
AcadeMediakoncernen, såvida inte personens arbetsinnehåll och ansvar i arbetet samtidigt ändras.

När ny lön sätts vid lönerevision ska nuvarande lönenivå vägas in så att den nya lönenivån blir så rätt
som möjligt i förhållande till medarbetarens ansvar, svårighetsgrad i arbetet och samlade
prestationer.

Löneutvecklingen ska vara ett av flera instrument för att belöna medarbetares arbetsinsatser som på
något sätt har förbättrat verksamhetens kvalitet. Löneutvecklingen ska ha ett tydligt samband med
medarbetarnas prestationer och utveckling i arbetet. Var och en ska därmed kunna påverka sin lön
genom att ta på sig mer ansvarsfyllda uppgifter och utveckla sina arbetsresultat.

Utförd prestation

Lönekriterier ska baseras på de parametrar som den anställde bedöms utifrån under
utvecklingssamtalet. Dessa kriterier ska vara kända för medarbetarna. Under utvecklingssamtalet ska
medarbetarens arbetssituation, arbetsresultat, prestation, svårighetsgrad i arbetet och framtida
utveckling genomgås. Under samtalet ska medarbetarna också delges en bedömning av sina
prestationer. Prestationsbedömningen ligger sedan till grund för kommande lönesamtal.

Lönesättande chef

Lönesättande chef är ansvarig chef som har befogenheten att besluta om lön för medarbetaren vid
anställning och lönerevision. Ansvarig chef lämnar löneförslag till medarbetaren och svarar för att
minst ett lönesamtal genomförs med den anställde. HR i samarbete med utbildningsdirektör/VD
bevakar att lönesättningen sker i enlighet med rådande lönepolicy. Utbildningsdirektörerna/VD har
ett ansvar för att få ett helhetsgrepp om lönestrukturen inom den egna verksamheten och eliminera
osakliga löneskillnader.

För att uppnå intentionerna med lönepolicyn bör denna underbyggas av mer detaljerade riktlinjer
och processer som anger önskat agerande/beteende i det dagliga arbetet. I övrigt gäller de regler och
riktlinjer som är gällande enligt lag och det kollektivavtal som den enskilda verksamheten lyder
under.

Innehållsansvarig

Uppdaterad