Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Pensionspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2014-10-30
Reviderad: 2017-10-30

Inom AcadeMediakoncernen strävar vi efter att ha premiebaserade pensionslösningar. Detta är en del av koncernens totala personalpolitik, där vi aktivt arbetar för att våra medarbetare i det här avseendet ska få ett utökat ansvar och möjligheter att själva påverka förvaltningen av de pengar som avsätts till pension.

Huvuddelen av alla medarbetare inom AcadeMediakoncernen i Sverige omfattas genom kollektivavtal av ITP-planen.

Policyn ska skapa möjlighet för AcadeMedia att knyta till sig och behålla kompetenta, ansvarstagande och nytänkande medarbetare. Den ska svara upp till våra medarbetares individuella försäkringsbehov så långt det är möjligt.

Utöver de pensionsförmåner som regleras i denna policy är medarbetaren berättigad till de förmåner som tillkommer i enlighet med Lag om Allmän Försäkring eller dess framtida motsvarighet.

Policyn gäller tillsvidare, med rätt för företaget att vid var tidpunkt genomföra förändringar i policyn, varvid berörd personal ska informeras omgående.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad