Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Pensionspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2014-10-30
Reviderad: 2017-10-30

Inom AcadeMediakoncernen strävar vi efter att ha premiebaserade pensionslösningar. Detta är en del av koncernens totala personalpolitik, där vi aktivt arbetar för att våra medarbetare i det här avseendet ska få ett utökat ansvar och möjligheter att själva påverka förvaltningen av de pengar som avsätts till pension.

Huvuddelen av alla medarbetare inom AcadeMediakoncernen i Sverige omfattas genom kollektivavtal av ITP-planen.

Policyn ska skapa möjlighet för AcadeMedia att knyta till sig och behålla kompetenta, ansvarstagande och nytänkande medarbetare. Den ska svara upp till våra medarbetares individuella försäkringsbehov så långt det är möjligt.

Utöver de pensionsförmåner som regleras i denna policy är medarbetaren berättigad till de förmåner som tillkommer i enlighet med Lag om Allmän Försäkring eller dess framtida motsvarighet.
Policyn gäller tillsvidare, med rätt för företaget att vid var tidpunkt genomföra förändringar i policyn, varvid berörd personal ska informeras omgående.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Samtliga medarbetare har Tjänstegruppliv. För att omfattas av TGL ska medarbetaren ha fyllt 18 men inte 70 år samt arbeta minst 8 timmar i genomsnitt per vecka. För den som arbetar mellan åtta och 16 timmar gäller TGL med halva försäkringsbeloppet.

TGL är en livförsäkring som utfaller med ett engångsbelopp på sex prisbasbelopp vid den försäkrades död. Ersättningen trappas ned från den försäkrades 55-årsdag.

Förmånstagare är i nämnd ordning make/maka/registrerad partner, barn eller föräldrar. Om annan förmånstagare önskas, till exempel sammanboende, ska det anges på särskild blankett.
Till varje barn under 18 år utgår dessutom två prisbasbelopp.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Samtliga medarbetare har TFA genom AFA/FORA. TFA gäller bland annat för skador som orsakats av:

• olycksfall i arbetet

• färdolycksfall, det vill säga skador som har inträffat på väg till eller från arbetet

• arbetssjukdom som varar mer än 90 dagar

Tjänstepension

De olika bolagen inom AcadeMediakoncernen tillämpar olika pensionsavtal, beroende på kollektivavtalstillhörighet.

ITP avdelning 1

Vissa bolag i AcadeMediakoncernen tillämpar ITP1 för samtliga medarbetare.

I bolag som tillämpar både ITP1 och ITP2 omfattas medarbetare födda 1979 eller senare av ITP1.

Pension

ITP1 är en premiestyrd pension, premiens storlek är:

• 4,5 procent av pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (IBB)

• 30 procent av pensionsmedförande lön över 7,5 inkomstbasbelopp

Pensionsmedförande lön utgörs av kontant utbetald bruttolön inklusive eventuella rörliga lönedelar som övertidsersättning, bonus, tantiem och gratifikation. Kostnadsersättningar ingår inte i den pensionsmedförande lönen.

Pensionsåldern är 65 år. Pensionen kan tidigast utbetalas från 55 års ålder och under minst fem år.

Val av förvaltningsform och försäkringsgivare görs på www.collectum.se.

Efterlevandepension

Medarbetaren har en möjlighet att teckna ett extra familjeskydd. Mer information om detta finns på www.collectum.se.

Sjukpension

Medarbetare som blir sjukskriven har rätt till en extra inkomst efter 90 dagars sjukskrivning. Mer information om detta finns på www.collectum.se.

Tjänstledighet

För information om förmåner vid tjänstledighet och föräldraledighet hänvisas till www.collectum.se.

ITP2

Medarbetare födda 1978 eller tidigare omfattas normalt av ITP2. Det finns dock bolag i koncernen som tillämpar ITP1 för samtliga medarbetare. Nedan beskrivs de olika försäkringsförmåner du omfattas av. För mer information kring dina förmåner hänvisas till www.collectum.se eller www.alecta.se.

Sjukpension

Medarbetare som blir sjukskriven har rätt till en extra inkomst efter 90 dagars sjukskrivning. Mer information om detta finns på www.collectum.se.

Tjänstledighet

För information om förmåner vid tjänstledighet och föräldraledighet hänvisas till www.collectum.se.

Pension

Bolaget betalar varje månad en pensionspremie som beräknas av Alecta utifrån förmånsbestämda ålders- och efterlevandepensionsförmåner som ingår i ITP-planen.

Pensionsförmånen beräknas utefter slutlön vid tidpunkten när medarbetaren går i pension och förmåner för ålders- och efterlevandepension är:

Löneintervall i inkomstbasbelopp    Ålderspension    Efterlevnadspension
0 – 7,5                                                                 10%                           0%
7,5 – 20                                                               65%                          32,5%
20 – 30                                                               32,5%                       16,25%

För mer information om ITP-planens förmånsbestämda ålders- och efterlevandepensionsförmåner hänvisas till www.alecta.se.

Utöver premien till Alecta betalas också premie för kompletterande ITP-försäkring, så kallad ITPK, som motsvarar 2 procent av den pensionsmedförande lönen. Medarbetaren väljer hur pensionspremien ska investeras och den framtida pensionens storlek beror på inbetalda premier samt avkastning.

För mer information om ITPK-val hänvisas till www.collectum.se.

Pensionsåldern är 65 år. Pensionen kan tidigast utbetalas från 55 års ålder och under minst fem år.

Medarbetare som vid anställning har kortare tid än 36 månader till avtalad pensionsålder

Medarbetare som fyllt 62 år vid anställning kan inte anmälas in i ITP2 enligt regelverket för denna pensionsform. AcadeMedia betalar därför för dessa medarbetare istället in pensionspremier enligt ITP1, vilket innebär 4,5 procent av pensionsmedförande lönedelar för lön under 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) och 30 procent på pensionsmedförande lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Alternativ ITP

Medarbetare inom ITP2 som har en pensionsmedförande lön som överstiger tio inkomstbasbelopp, så kallade 10-taggare, omfattas av alternativ ITP enligt nedan.

AcadeMedias medarbetare i bolag som tillämpar ITP2 och som är födda före 1979, ska omfattas av en premiebaserad pensionsplan för att

• öka medarbetarnas medvetenhet i pensionsfrågor

• kunna erbjuda individuell rådgivning

Avtalet mellan medarbetaren och AcadeMedia om tillämpning av alternativ ITP enligt AcadeMedias premietrappa gäller så länge anställningen inom AcadeMedia består.

Alternativ ITP (premiebaserad plan)

En premiebaserad plan ger en pensionsnivå som bestäms av inbetalda premier samt uppkommen avkastning på pensionskapitalet. I denna plan vet man inte i förväg hur stor pensionen blir i förhållande till slutlönen, eftersom utbetalningen helt beror på det vid pensionstillfället uppsamlade totala pensionskapitalet. En god avkastning ger alltså en bättre pension. Efterlevandeskyddet är inte förutbestämt utan kan individanpassas.

Alternativ ITP ger förmåner i form av ålderspension och/eller efterlevandepension på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Förmåner avseende lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp, ITP-K samt sjukförsäkring ligger kvar i traditionell ITP (för medarbetare med alternativ ITP tecknad före 2009-1101 kan ITP-K ligga separat eller ingå i premien till alternativ ITP).

Medarbetaren ska medverka till att skriva under erforderliga handlingar för tecknande av alternativ ITP. Detta avser initialt två blanketter som ska vara Collectum till handa inom sex månader från anställningsstart. Alternativt, för medarbetare som under anställningen genom lönerevision eller annan lönehöjning når upp till en lön på tio inkomstbasbelopp, inom sex månader efter att denna lön satts.

Grundregel

Nyanställda

Alternativ ITP ska gälla för alla nyanställda medarbetare med en pensionsmedförande årslön som överstiger tio gånger det vid årets ingång gällande inkomstbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

Byte av anställning inom koncern

Medarbetare som i sin anställning inom AcadeMedia omfattas av ITP2 och som valt alternativ ITP ska vid flytt till annat bolag inom AcadeMedia som tillämpar ITP2, behålla sin alternativa ITP-försäkring.

Medarbetare som i sin anställning omfattas av ITP1 ska vid flytt till annat bolag inom AcadeMedia som tillämpar ITP2, omfattas av alternativ ITP.

Medarbetare som i sin anställning inom AcadeMedia omfattas av ITP2 och som tidigare inte valt alternativ ITP ska vid flytt till annat bolag inom Academedia som tillämpar ITP2, inte tvingas till val om alternativ ITP.

Löneökning

Medarbetare som genom löneökning får en pensionsmedförande lön som överstiger tio inkomstbasbelopp ska omfattas av alternativ ITP under förutsättning att det är inskrivet i medarbetarens anställningsavtal och att medarbetaren inte fyllt 55 år.

Frivilligt tecknande

För alla andra medarbetare med inkomst över tio inkomstbasbelopp tecknas alternativ ITP på frivillig basis efter rådgivning med av AcadeMedia upphandlad pensionspartner.

Pensionsmedförande lön

Den pensionsgrundande inkomsten definieras som månadslönen multiplicerad med 12,2.
Arbetsgivaren svarar enligt planen för finansiering och tryggande av förmånerna.

Premietrappa

Vid nyanslutning till alternativ ITP är endast anslutning till premietrappan tillåten. I premietrappan ingår även premien för ITP-K, varför individuellt val av separat ITP-K inte ska ske. Regeln gäller för nya avtal.

Befintliga medarbetare, som redan omfattas av alternativ ITP, har möjlighet att låta premien för ITPK ingå som en del i premien till alternativ ITP. Detta sker genom att medarbetaren kontaktar sin pensionsrådgivare som är behjälpliga med rådgivning och det praktiska genomförandet.

Premietrappa inklusive ITPK

Lönedelar (inkomstbasbelopp)

Ålder                  0-7,5               7,5-20                 20-30
28-34                 2%                   24%                     12%
35-39                 2%                   28%                      17%
40-44                2%                    32%                     19,5%
45-49                2%                     36%                     22%
50-54                2%                     42%                     24,5%
55-59                2%                     47%                     24,5%
60-64               2%                     47%                     27%

Premietrappa exklusive ITPK

Lönedelar (inkomstbasbelopp)

Ålder                    0-7,5                7,5-20                 20-30
28-34                   0%                    22%                     10%
35-39                   0%                    26%                      15%
40-44                   0%                   30%                      17,5%
45-49                   0%                   34%                       20%
50-54                   0%                   40%                       22,5%
55-59                   0%                   45%                       22,5%
60-64                  0%                   45%                        25%

Premien erläggs med en tolftedel per månad.

Medarbetaren äger rätt att själv avgöra hur premien ska fördelas mellan ålders- och efterlevandepension.

Försäkringar

AcadeMedia upphandlar för dem om omfattas av alternativ ITP försäkringslösningar genom en pensionspartner för att kunna erbjuda goda villkor.

Fondförvaltning innebär att premierna placeras av medarbetaren inom valt försäkringsbolags fondutbud. Här ansvarar medarbetaren för placeringarna och därmed det slutliga utfallet av hur stort pensionskapitalet blir vid pensionsdagen. Detta pensionskapital avgör individens pensionsnivå.

En premiebaserad pensionsplan med traditionell livförvaltning innebär att premierna placeras i valt försäkringsbolags livportfölj. Ansvaret för utvecklingen av sparade pengar för ålderspensionen ligger hos finansavdelningen hos respektive försäkringsbolag. Genom de regelverk som styr försäkringsbolagens rätt att placera pengar kan man utlova garanterade försäkringsbelopp baserat på inbetalda premier.

Övrigt

Denna policy anger de riktlinjer som ska gälla inom AcadeMedia beträffande alternativ ITP, samt en översiktlig beskrivning av pensionsavtalen. Vad gäller alla detaljregler, begreppsförklaringar och övriga bestämmelser ansluter sig denna policy till det centrala pensionsavtalet mellan avtalsparterna.
Vid förändringar i lag eller avtal, som väsentligt påverkar denna policy, förbehåller sig AcadeMedia rätt att genomföra nödvändiga anpassningar av policyn.

Innehållsansvarig

Uppdaterad