Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Personalbilspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2016-10-28

Reglerna i denna policy ersätter tidigare policys avseende personalbilar AcadeMedias organisation. Policyn gäller för nyanskaffning av fordon och inte de personalbilar som redan löper under individuella och generella villkor. För de som har personalbil vid införandet av den nya policyn gäller policyn vid nästa ordinarie bilbyte.

Utgångspunkten för bilpolicyn är att företagets behov av tjänsteresor sker med hänsyn till de krav arbetsuppgifterna ställer avseende kostnadseffektivitet, trafiksäkerhet och miljö.

Om medarbetaren bryter mot någon punkt i denna policy har arbetsgivaren rätt att ensidigt göra de inskränkningar man anser behövs i innehavarens rätt att disponera fordonet.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad