Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Policy för bisysslor

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapat: 2013-11-29

Som medarbetare på AcadeMedia ställer man sin kompetens och sin yrkesverksamhet till arbetsgivarens förfogande. Samtidigt uppmuntrar AcadeMedia alla medarbetare att aktivt dela med sig av sin kompetens, sina insikter och sina erfarenheter även utanför företaget. Syftet med denna policy är att dra upp de gränser som ändå måste finnas för bisysslor. Denna policy gäller enbart bisysslor som påverkar arbetsförmågan, eller som kan anses konkurrera med arbetsgivaren. Övriga bisysslor är alltid tillåtna.

Definition

En bisyssla är varje syssla eller verksamhet som en medarbetare har vid sidan om sin huvudanställning inom AcadeMediakoncernen och som inte tillhör privatlivet. En bisyssla är tillåten så länge den inte är av sådant slag som anges nedan.

Otillåtna bisysslor

Otillåtna bisysslor enligt denna policy är

A. Arbetshindrande bisysslor
En arbetshindrande bisyssla är en bisyssla som har sådan omfattning och förläggning att den hindrar medarbetaren från att fullgöra sina ordinarie arbetsuppgifter. Eftersom medarbetare inte får ha bisysslor som menligt påverkar möjligheterna att fullgöra en god arbetsprestation är arbetshindrande bisysslor inte tillåtna.

B. Bisysslor som skadar AcadeMedia-koncernens förtroende
En bisyssla är förtroendeskadlig om den kan skada omvärldens förtroende för AcadeMediakoncernen eller något av dess dotterbolag.

C. Konkurrerande bisysslor
Konkurrerande bisysslor innebär att en medarbetare utanför sin anställning något av AcadeMedia-koncernens bolag ställer sin kompetens till förfogande till en verksamhet som konkurrerar med AcadeMediakoncernen eller något av dess dotterbolag.

Rapportering av bisyssla

Av denna policy framgår vilka bisysslor som är otillåtna för medarbetare inom AcadeMediakoncernen. För att minimera risken för att otillåtna bisysslor förekommer inom AcadeMediakoncernen åligger det varje medarbetare att till sin närmaste chef framställa förfrågan om eventuella bisysslor. Förfrågan skall göras regelbundet och skall redovisas på angiven blankett till höger på den här sidan. Verksamhetschef skall alltid godkänna förfrågan om bisyssla.

Innehållsansvarig

Uppdaterad