Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Visselblåsarpolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Krisledare
Skapad: 2013-02-25
Reviderad: 2021-05-03
Beslutad av styrelsen: 2013-02-25

AcadeMedia har sedan 2013 en visselblåsarpolicy för att uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom företaget. Denna policy gäller även AcadeMedias internationella verksamheter (idag Tyskland och Norge). Visselblåsningar kan göras på svenska, engelska, norska och tyska.

Denna policy ska finnas tillgänglig för samtliga medarbetare på AcadeMedias publika medarbetarwebb, den ska även publiceras på AcadeMedias tyska och norska hemsidor på lokalt språk.

Visselblåsning regleras idag i svensk lag (Lag 2016:749 om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden). Denna policy går dock längre i sin definition av oegentligheter än svensk lagstiftning. Visselblåsning regleras idag inte i norsk eller tysk lagstiftning.

Trots att vi alltid strävar efter att handla på rätt sätt kan det finnas tillfällen då vi behöver få råd, eller få misstankar om en potentiell etisk eller juridisk överträdelse rapporterade. Genom att detta görs får AcadeMedia möjlighet att behandla frågan på ett riktigt sätt. Rapporteringsprocessen är flexibel och misstankar kan rapporteras på flera olika sätt.

Vad är en oegentlighet?

Alla oetiska eller olagliga beteenden är att betrakta som oegentligheter i policyns mening. Exempel på detta kan vara:

Handlingar som bryter mot gällande lagstiftning som exempelvis bedrägeri eller andra ekonomiska oegentligheter.

Handlingar som går emot AcadeMedias vision, kultur och värderingar.

Ett agerande som inte är i linje med god sed och gängse standard på arbetsmarknaden.

Farliga handlingar som skulle kunna ge upphov till fysisk skada på person eller egendom.

Underlåtenhet att korrigera eller göra tillräckliga ansträngningar för att undvika en betydande kostnad eller förlust för företaget om denna anses möjlig att förhindra.

Utnyttjande av ställning.

Diskriminering av något slag.

AcadeMedia ser särskilt allvarligt på om oegentligheter av ovanstående slag riktar sig mot elever, deltagare eller andra som står i förtroendeställning till den som utfört handlingen.

Hur gör du en anmälan?

Du kan göra din anmälan på tre olika sätt:

• Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget Trumpet och fyll i organisationskod EMS274.
• Skriv ett brev och sänd till Trumpet, Box 479, SE-201 24 Malmö.
• Ring till 020 – 10 30 91 (linjen är alltid öppen). Ange organisationskod EMS274.

Skydd mot efterverkningar, bestraffning och trakasserier

AcadeMedia tolererar under inga omständigheter att någon som i enlighet med denna policy rapporterat oegentligheter hamnar i trångmål på grund av anmälan.

Falsarier

AcadeMedia förutsätter att inga anklagelser görs som inte är sanna. Det är viktigt att varje anmälan i enlighet med denna policy är väl genomtänkt och uppriktig.

Frågor?

Har du frågor om denna policy får du gärna vända dig till Paula Hammerskog, krisledare på AcadeMedia, 0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad