Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Visselblåsarpolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Krisledare
Skapad: 2013-02-25
Reviderad: 2021-12-17
Beslutad av styrelsen: 2013-02-25

 

AcadeMedia införde sin visselblåsartjänst samt meddelarfrihet för samtliga anställda 2013, långt innan lagstiftning om meddelarskydd för personer inom offentligt finansierade verksamheter 2017. Vår visselblåsartjänst har alltid varit öppen för alla, inte bara för medarbetare. Skälet till det är att vi vill att alla som misstänker, eller känner till, missförhållanden som uppfyller de kriterier som står i denna visselblåsarpolicy ska kunna anmäla detta.

Den 17 december 2021 trädde en ny visselblåsarlag i kraft. AcadeMedia har beslutat att gå ett steg längre än lagen när det gäller vilka som kan anmäla missförhållanden. Därför kommer AcadeMedia även i fortsättningen att hantera alla anmälningar, inte bara de som lagen anger, utan även anmälningar från personer som saknar direkt verksamhetsanknytning till AcadeMedia.

De som anmäler överlämnar personuppgifter till AcadeMedia. I de flesta fall rör uppgifterna andra personer men även sig själv om anmälaren inte väljer att vara anonym. Hur dessa personuppgifter behandlas i visselblåsarverktyget Trumpet kan du läsa i själva verktyget.

Visselblåsningar kan göras på svenska, engelska, norska och tyska.

Denna policy ska finnas tillgänglig för samtliga medarbetare på AcadeMedias publika medarbetarwebb, den ska även publiceras på AcadeMedias tyska och norska hemsidor på lokalt språk.

Visselblåsning regleras i den så kallade visselblåsarlagen Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Trots att vi alltid strävar efter att handla på rätt sätt kan det finnas tillfällen då vi behöver få råd, eller få misstankar om en potentiell etisk eller juridisk överträdelse rapporterade. Genom att detta görs får AcadeMedia möjlighet att behandla frågan på ett riktigt sätt. Rapporteringsprocessen är flexibel och misstankar kan rapporteras på flera olika sätt.

Lagens omfatttning

Visselblåsarlagen kan användas för att informera om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Mer information finns i lagens 1 kapitel,  2 § . Vilka som kan rapportera enligt lagen räknas upp i 1 kapitel, 8 § (främst anställda). Anmälningar enligt denna lag bryter tystnadsplikt i avtal, mer om det står att läsa i lagens 1 kapitel, 6 och 7 § . Visslingar som uppfyller de kriterier lagen anger skyddas av lagen.

AcadeMedias tillägg

AcadeMedia anser att alla oetiska eller olagliga beteenden är att betrakta som oegentligheter i policyns mening. AcadeMedia behandlar därför alla anmälningar utifrån lagens intention och ger samma skydd till alla. Alla anmälningar behandlas också på samma sätt. Anmälningar som inte uppfyller de kriterier lagen anger har dock inget skydd av lagen. Förutsatt att anmälan inte är falsk (se nedan under rubrik Falsarier) ger AcadeMedia samma skydd som organisationen alltid gjort till den som anmäler genom vår visselblåsartjänst. AcadeMedia tolererar under inga omständigheter att någon som i enlighet med denna policy rapporterat oegentligheter hamnar i trångmål på grund av anmälan.

Handlingar som bryter mot gällande lagstiftning som exempelvis bedrägeri eller andra ekonomiska oegentligheter.

Handlingar som går emot AcadeMedias vision, kultur och värderingar.

Ett agerande som inte är i linje med god sed och gängse standard på arbetsmarknaden.

Farliga handlingar som skulle kunna ge upphov till fysisk skada på person eller egendom.

Underlåtenhet att korrigera eller göra tillräckliga ansträngningar för att undvika en betydande kostnad eller förlust för företaget om denna anses möjlig att förhindra.

Utnyttjande av ställning.

Diskriminering av något slag.

AcadeMedia ser särskilt allvarligt på om oegentligheter av ovanstående slag riktar sig mot elever, deltagare eller andra som står i beroendeställning till den som utfört handlingen.

Hur gör du en anmälan?

Du kan göra din anmälan på tre olika sätt:

• Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget Trumpet. 
• Skriv ett brev och sänd till Trumpet, Box 479, SE-201 24 Malmö.
• Ring till 020 – 10 30 91 (linjen är alltid öppen).

Falsarier

Det är viktigt att varje anmälan i enlighet med denna policy är väl genomtänkt och uppriktig. Falska anmälningar, där anmälaren kan antas känna till att anmälan är falsk, åtnjuter inget skydd.

Frågor?

Har du frågor om denna policy får du gärna vända dig till Paula Hammerskog, krisledare på AcadeMedia, 0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad