Torsdag-fredag 4-5/6 kommer det ske förändringar här på medarbetarwebben, det blir en ny startsida samt justeringar i menyerna. Vi ber om överseende att det kan vara lite rörigt under dessa dagar. Har du frågor eller problem att hitta din information kontakta marith.hallman@academedia.se.
Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Visselblåsarpolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias trygghetsdirektör
Skapad: 2013-02-25
Reviderad: 2017-11-01

Policy antagen av styrelsen 2013-02-25

 

AcadeMedia har sedan 2013 en visselblåsarpolicy för att uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom företaget. Denna policy gäller även AcadeMedias internationella verksamheter (idag Tyskland och Norge). Visselblåsningar kan göras på svenska, engelska, norska och tyska.

Denna policy ska finnas tillgänglig för samtliga medarbetare på AcadeMedias publika medarbetarwebb, de ska även publiceras på AcadeMedias tyska och norska hemsidor på lokalt språk.

Visselblåsning regleras idag i svensk lag (Lag 2016:749 om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden). Denna policy går dock längre i sin definition av oegentligheter än svensk lagstiftning. Visselblåsning regleras idag inte i norsk eller tysk lagstiftning.

Trots att vi alltid strävar efter att handla på rätt sätt kan det finnas tillfällen då vi behöver få råd, eller få misstankar om en potentiell etisk eller juridisk överträdelse rapporterade. Genom att detta görs får AcadeMedia möjlighet att behandla frågan på ett riktigt sätt. Rapporteringsprocessen är flexibel och misstankar kan rapporteras på flera olika sätt.

Vad är en oegentlighet?

Alla oetiska eller olagliga beteenden är att betrakta som oegentligheter i policyns mening. Exempel på detta kan vara:

  • Handlingar som bryter mot gällande lagstiftning som exempelvis bedrägeri eller andra ekonomiska oegentligheter.
  • Handlingar som går emot AcadeMedias vision, kultur och värderingar som de definieras i Färdplan 2020.
  • Ett agerande som inte är i linje med god sed och gängse standard på arbetsmarknaden.
  • Farliga handlingar som skulle kunna ge upphov till fysisk skada på person eller egendom.
  • Underlåtenhet att korrigera eller göra tillräckliga ansträngningar för att undvika en betydande kostnad eller förlust för företaget om denna anses möjlig att förhindra.
  • Utnyttjande av ställning.
  • Diskriminering av något slag.

AcadeMedia ser särskilt allvarligt på om oegentligheter av ovanstående slag riktar sig mot elever, deltagare eller andra som står i förtroendeställning till den som utfört handlingen.

Hur gör du en anmälan?

  • Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget genom wb.2secure.se och fyll i företagskoden EMS274.
  • Skriv ett brev och sänd till 2Secure, Box 34037, SE100 26 Stockholm.
  • Ring till 0771-77 99 77 mellan kl 08:00-16:00 under vardagar.

Skydd mot efterverkningar, bestraffning och trakasserier

AcadeMedia tolererar under inga omständigheter att någon som i enlighet med denna policy rapporterat oegentligheter hamnar i trångmål på grund av anmälan.

Falsarier

AcadeMedia förutsätter att inga anklagelser görs som inte är sanna. Det är viktigt att varje anmälan i enlighet med denna policy är väl genomtänkt och uppriktig.

Frågor?

Har du frågor om denna policy får du gärna vända dig till Paula Hammerskog, trygghetsdirektör och ansvarig för säkerhets- och visselblåsarfrågor för AcadeMedia, 0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad