Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Jämställdhetspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Skapad: 8 december 2009
Reviderad: 10 mars 2011
Dokumentägare: AcadeMedias HR-direktör

Inom AcadeMedia och dess dotterbolag ska jämställdhetsarbetet ingå som en naturlig och integrerad del i arbetet. Ansvariga chefer ska känna engagemang och aktivt delta i jämställdhetsarbetet mellan män och kvinnor. Målet för AcadeMedia och dess dotterbolag är att vara en förebild som arbetsplats. I samband med gruppsammansättningar och i fördelning av arbetsuppgifter ska denna aspekt beaktas av chefer.

Grundsyn

Det är vår uppfattning att en jämlik arbetsplats är mer kreativ, effektiv och utvecklande.

Ledarskap

Det är viktigt att chefer med personalansvar ser till att alla medarbetare får samma möjlighet. Detta innebär att vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män på alla funktioner och nivåer.

Rekrytering

Jämställdhetsarbetet ska återspeglas i vårt rekryteringsarbete och när befordringar sker.

Lönesättning

Vår utgångspunkt är att arbetsvillkor och lönesättning är könsneutrala. Exempelvis ska skillnader som enbart kan förklaras med kön åtgärdas.

Kompetensutveckling

Alla ska ha lika möjligheter till utveckling i arbetet. Arbetet inom våra verksamheter ska organiseras så att vi oberoende kön kan förena arbete med föräldraansvar.

Arbetsmiljö

Samtliga medarbetare inom koncernen har ansvar för att alla typer av trakasserier motarbetas. Varken deltagare eller anställda ska utsättas för kränkande bilder, texter eller skämt genom Internet. För att säkerställa att sexuella trakasserier inte förekommer ska de enskilda verksamheterna utbilda ledare inom organisationen och årligen utarbeta likabehandlingsplaner vid respektive skola/enhet.

Handlingsplaner

För att uppnå intentionerna med jämställdhetspolicyn bör denna underbyggas av mer detaljerade riktlinjer och handlingsplaner som anger önskat agerande/beteende i det dagliga arbetet. I övrigt gäller de regler och riktlinjer som är gällande enligt lag och det kollektivavtal som den enskilda verksamheten lyder under.

Innehållsansvarig

Uppdaterad