Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för egenskapat undervisningsmaterial

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Skapad: 2010-11-15
Reviderad: 2013-12-06
Dokumentägare: AcadeMedias HR-direktör

Bakgrund

AcadeMedias skolverksamhet har som grunduppgift att ge barn och elever en undervisning med hög kvalitet. För att uppnå detta måste vi skapa förutsättningar för engagemang, arbetsglädje och en vilja till vidareutbildning inom verksamhetsområdet.

Personal som arbetar inom AcadeMedia-koncernen är kompetenta, engagerade och därför uppskattade av arbetsgivaren. Det är glädjande att många lärare väljer att fördjupa och sprida sina yrkeskunskaper även på fritiden genom att författa kurslitteratur och annat material.

Vad som kan orsaka svårigheter är framförallt avgränsningen mellan arbete och fritid samt rätten att utnyttja framtaget material.

För att skapa en enhetlig hantering av frågan har AcadeMedia beslutat att fastställa bifogade interna riktlinjer.

Riktlinjer för författande av kurslitteratur och annat material relaterat till utbildningsverksamhet

  • Att medarbetare tar fram utbildningsmaterial bidrar till koncernens utveckling och den ökade kompetensen höjer skolornas resultat samt ökar således deras konkurrenskraft. Academedia ser därför mycket positivt på att medarbetare skriver böcker, läromedel och annat material.
  • Många gånger går fritid, intresse och arbete hand i hand och som författare till exempelvis ett läromedel utvecklar man det ofta tillsammans med sina kollegor och/eller deltagare. Det är därför viktigt att skolorna får ta del av de pedagogiska idéer och verktyg som uppstår fortlöpande i samband med författandet av litteraturen. Medarbetare skall därför kontinuerligt göra sina pedagogiska idéer och verktyg och annat material som uppstår under författandet tillgängligt för AcadeMedia på det sätt som Academedia begär.
  • Medarbetare skall ge AcadeMedia rätt att nyttja undervisningsmaterial skapade av lärare inom ramen för anställningen. Nyttjanderätten innebär att AcadeMedia har rätt att lagra och tillgängliggöra material. Ingen särskild ersättning utgår för denna rätt för AcadeMedia.
  • AcadeMedias nyttjanderätt inskränker inte i övrigt upphovsrätten, som förblir hos upphovsmannen. Det innebär bland annat att upphovsmannen inte är förhindrad att använda materialet för exempelvis produktion av läroböcker, artiklar eller i andra vetenskapliga verk eller använda det vid undervisning utanför AcadeMedia på ett lojalt sätt.
  • Vid anställnings upphörande har arbetsgivaren fortsatt nyttjanderätt till material skapat inom ramen för anställningen.
  • Medarbetaren ansvarar för att materialet inte strider mot lag och att framtagande av detta sker med respekt för andras upphovsrätt och andra rättigheter.

Innehållsansvarig

Uppdaterad